Název: Výzkum v prevenci zdraví u žáků vybraných ZŠ se zaměřením na sportovně pohybové aktivity
Další názvy: Research in health prevention among pupils selected primary schools with a focus on sports exercise activities
Autoři: Becková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Kočí Jana, Mgr.
Oponent: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24143
Klíčová slova: prevence zdraví;zdravý životní styl;sportovně pohybové aktivity;starší školní věk;mariánské lázně;velká hleďsebe
Klíčová slova v dalším jazyce: health prevention;healthy lifestyle;sports physical activities;older school age;mariánské lázně;velká hleďsebe
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o problematice vztahu žáků základních škol v Karlovarském kraji ke sportovně pohybovým aktivitám. Teoretická část práce obsahuje základní teoretická východiska, týkající se zdraví, zdravého životního stylu a jednotlivých elementů zdraví. Nejstěžejnější kapitola je věnována problematice pohybové aktivity a jejího významu pro zdraví člověka. Další část je zaměřena na charakteristiku vývojových zákonitostí dětí staršího školního věku. Poslední teoretická kapitola je věnovaná popisu vybraných regionů, ve kterých probíhal výzkum. Praktická část práce je založena na vlastním výzkumu, který probíhal formou dotazníkového šetření na základních školách v Mariánských Lázních a ve Velké Hleďsebi. Zkoumaný soubor tvořili dívky a chlapci 6. 9. třídy. Cílem výzkumu bylo zjistit a porovnat vztah žáků 2. stupně uvedených základních škol ke sportovně pohybovým aktivitám. Výsledky z dotazníkového šetření jsou znázorněny prostřednictvím grafů a tabulek.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the issue of a primary school pupils of the Karlovy Vary region and their relationship to sports physical activities. The theoretical part contains basic theoretical foundations concerning health, healthy life-style and individual health elements. The crucial part discusses the issue of physical activity and its importance for the human health. The following part deals with the evolutionary relations characteristics of the older-school-age children (6th 9th class). The last theoretical chapter describes the chosen regions, where the research took place. The practical part is based on the research itself. It was done in the form of a questionnaire in primary schools in Mariánské Lázně and Velká Hleďsebe. The researched group contained girls and boys from 6th to 9th classes. The aim of the research was to find out and compare the relationship of the mentioned pupils of the chosen schools to sport physical activities. The results of the research are showed in graphs and charts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Klara Beckova.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beckova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce449,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beckova - oponent.pdfPosudek oponenta práce387,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beckova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce115,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24143

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.