Title: Předmět Výchova ke zdraví a jeho vliv na utváření postojů u žáků
Other Titles: The subject Health Education and its influence on the formation of attitudes among pupils
Authors: Auterská, Andrea
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Jiřincová Božena, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24155
Keywords: zdraví;výchova ke zdraví;postoje
Keywords in different language: the health;health education;attitudes
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na vliv předmětu Výchovy ke zdraví při utváření postojů u žáků. V teoretické části práce jsou objasněny základní termíny z oblasti zdraví, Výchovy ke zdraví a postojů. Dále se věnuje vývoji osobnosti a procesu, během kterého se postoje utváří. Poslední kapitola teoretické části se věnuje možnostem utváření postojů žáků v rámci výuky Výchovy ke zdraví. Hlavním cílem této diplomové práce bylo prozkoumat, zda má výuka Výchovy ke zdraví vliv na utváření postojů u žáků. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření a didaktickém testu. Výsledkem je zjištění, zda během výuky Výchovy ke zdraví došlo u žáků v oblasti kognitivní a postojové k nějaké pozitivní změně či nikoliv.
Abstract in different language: This thesis is focused on the impact of subject "Health education" and its influence on shaping pupil´s attitude. In the theoretical part of thesis, there are terms of health, Health education and attitudes clarified. The thesis then focuses on personality evolution and the process of attitude shaping. Last chapter of theoretical part is devoted to options of shaping pupil´s attitude during teaching the subject "Health education". The main goal of this thesis was to explore, if teaching the subject "Health education" has an impact on shaping pupil´s attitude. Practical part is based on questionnaire method and didactic test. The result of the practical part should be, whether there are any positive changes among pupils in the field of cognitive and attitudinal area during teaching the subject "Health education".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-A. AUTERSKA.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Auterska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce382,74 kBAdobe PDFView/Open
Auterska - oponent.pdfPosudek oponenta práce313,35 kBAdobe PDFView/Open
Auterska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce133,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.