Title: Desetinná čísla ve výuce matematiky na ZŠ
Other Titles: Decimal numbers in mathematics lessons
Authors: Konopová, Jana
Advisor: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24188
Keywords: desetinné číslo;desetinný zlomek;násobení;odčítání;sčítání dělení
Keywords in different language: a decimal number;the decimal fraction;subtraction;multiplication;division;addition
Abstract: desetinná čísla v hodinách matematiky-tato práce je zaměřena na desetinná čísla z pohledu primární školy. Tato čísla se setkáváme téměř každý den ? například o cenách zboží, hmotnost věci nebo o vzdálenosti míst. Tato čísla nejsou nic nového pro primární schools´ studentů, co mají naučit o je jak je efektivně využívat. Cílem této práce je nejen shrnout vznik desetinná čísla a jeho historie během vyučování na základních školách, ale také poskytovat integrované přehled desetinného čísla úkolů stejným způsobem, jako je nabízen studentům ve druhé třídě na základních školách ? to znamená jeho záznamu a psaní, srovnání, své zastoupení na číslo linky a také četné operace s desetinná čísla (sumace odčítání, násobení a dělení). Výklad je doplněn názornými příklady a v případech
Abstract in different language: As it is evident from the title - Decimal numbers in mathematics lessons ? this thesis is focused on decimal numbers from the view of primary school curriculum. We meet these numbers almost every day ? e.g. thinking about the prices of goods, the weight of things or about the distance of places. These numbers are not anything new for primary schools´ students, what they have to learn about is how to use them effectively. The target of this thesis is not just to summarize the formation of decimal numbers and its history during the teaching at primary schools, but also to provide integrated overview of decimal numbers tasks in the same way as it is offered to the students at second grade at primary schools ? it means its record and writing, comparison, its representation on the number line and also the numerous operations with decimal numbers (summation, subtraction, multiplication and division). The interpretation is supplemented by illustrative examples and in any cases by some author´s observations, which shows the typical students´ mistakes, when dealing with decimal numbers. There are also introduced some suggestions how to eliminate them. Practical part includes some unconventional examples and activities, which are possible to implement into the teaching when practising the counting with decimal numbers. Individual activities are accompanied by descriptive explanation, as well as by the list of needed equipment, by the enumeration of trained skills, eventually by some further remarks or notes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Konopova.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_konopova_fin.pdfPosudek vedoucího práce38,53 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP - Konopova.pdfPosudek oponenta práce49,66 kBAdobe PDFView/Open
Konopova protokol254.pdfPrůběh obhajoby práce186,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24188

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.