Název: Návrh kondenzační parní turbiny 120 MW pro solární cyklus
Další názvy: Design of the condensing steam turbine 120 MW for solar cycle
Autoři: Epikaridis, Přemysl
Vedoucí práce/školitel: Milčák, Petr
Oponent: Polanský, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2419
Klíčová slova: ORC;teplonosná látka;parogenerátor;turbína;VT;generátor;kondenzátor;čerpadlo;ohřívák;napájecí nádrž;lopatka;hřídel;ucpávka;těleso;bilanční schéma;Catia V5;ST-NT díl
Klíčová slova v dalším jazyce: ORC;heat transfer medium;steam generator;turbine;MP;generator;condenser;pump;heater;feeding tank;blade;shaft;padding;body;balance diagram;Catia V5
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem turbíny o výkonu 120 MW pro solární cyklus. Je uvedeno porovnání klasického parního s ORC cyklem, dále specifika v porovnání s turbínou pro uhelný (jaderný) blok. V rámci návrhu je řešen tepelný výpočet, průtočná část, dimenzování a pevnostní kontrola vybraných komponent, kritické otáčky rotoru, bilance výkonu, tepelná účinnost cyklu a bilanční schéma při sníženém 50% a 75% provozu. Práce obsahuje výkres podélného řezu turbínou.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with a proposal turbine of output 120 MW for solar cycle. It is introduced comparison of classical steam with ORC cycle, further specifications as compared to turbine for coaly (nuclear) block. In the proposal is solved heat calculation, flow part, dimensioning and solidity control of the selected components, critical rotation speed of the shaft, heat efficiency of cycle and balance diagrams at decreased 50% and 75% operation. This work includes the drawing of an axial slice of the turbine.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Epikaridis_T120MW_solar_final.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2193_0001.pdfPosudek vedoucího práce50,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2195_0001.pdfPosudek oponenta práce40,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2206_0001.pdfPrůběh obhajoby práce9,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2419

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.