Title: Soubor metodických listů pro technické vzdělávání \nl{}na základní škole
Other Titles: The set of methodological sheets for technical education at the primary school
Authors: Váňová, Veronika
Advisor: Mach Petr, PaedDr. CSc.
Referee: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24197
Keywords: pracovní činnosti;náměty pro práci;výrobek;bezpečnost práce;tvořivost;příprava učitele
Keywords in different language: work activites;ideas for work;product;safety;creativity;teacher preparation
Abstract: Ve své diplomové práci "Soubor metodických listů pro technické vzdělávání na základní škole" se zabývám náměty po pracovní vyučování. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První tři kapitoly v teoretické části jsou zaměřeny na popis jednotlivých pojmů týkajících se technické výchovy. Práce se zabývá kurikulárními dokumenty, přípravou učitele, tvořivostí a pojednává o metodách a formách používaných v předmětech s technickým zaměřením. V praktické části je uveden soubor šestnácti námětů, z nichž jsem některé ověřila v praxi.
Abstract in different language: In my diploma thesis "The set of methodological sheets for technical education at the primary school" I deal with topics for the working classes. The work is divided into theoretical and practical part. The first three chapters of the theoretical part are focused on the description of particular terms related to technical education. The thesis deals with the curricula documents, preparation of the teacher, creativity and discusses the methods and forms used in courses with a technical focus. The practical part includes a set of sixteen subjects, some of which I have verified in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce4,52 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vp Vanova.pdfPosudek vedoucího práce442,34 kBAdobe PDFView/Open
posudek-dp-vanova.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Vanova protokol279.pdfPrůběh obhajoby práce205,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.