Title: Úroveň vypravěčských dovedností žáků 5. tříd základní školy
Other Titles: Level of narrative skills of pupils in 5th grade of elementary school
Authors: Hachová, Klára
Advisor: Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
Referee: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24244
Keywords: slohový útvar;vypravování;obrázková osnova;kompozice;přímá řeč;přívlastky;slovesa;podstatná jména;citoslovce;frazeologismy;slovní zásoba
Keywords in different language: stylistic formation;recital;picture scheme;composition;direct speech;adjectives;verbs;nouns;interjections;phrases;vocabulary
Abstract: Má práce je zaměřená na výzkum úrovně vypravěčských dovedností žáků 5. ročníků ZŠ. Na počátku zkoumání jsem si stanovila pět hypotéz. První hypotéza předpokládala absenci dějového napětí ve vyprávěných příbězích. Výzkum tuto hypotézu potvrdil. Dále jsem se zabývala hypotézou, že užití přímé řeči bude méně časté než užití řeči nepřímé. Tato hypotéza nebyla potvrzena, stejně tak ani třetí hypotéza předpokládající problémy žáků s užíváním výstižných a významově přesných sloves. Čtvrtá hypotéza, že přívlastky shodné budou vyjádřené především zájmeny nebo číslovkami, nebyla rovněž potvrzena. V poslední hypotéze očekávám v žákovských vypravováních nežádoucí opakování stejných slov, což bylo výzkumem potvrzeno. Součástí mé diplomové práce je návrh cvičení a didaktických her především na rozvoj slovní zásoby.
Abstract in different language: My thesis is focused on the research level of narrative skills of pupils in the 5th grade in elementary schools. At the beginning of my thesis, I set out five hypotheses. The first hypothesis presumed lack of narrative tension in the narrated stories. Research has confirmed this hypothesis. Then I dealt with the hypothesis that the use of direct speech will be less frequent than the use of indirect speech. This hypothesis has not been confirmed, nor did the third hypothesis presupposing problems of students with the use of concise and precise meaning of verbs. The fourth hypothesis that the attributes are expressed primarily pronouns or numerals, has also not been confirmed. In the last hypothesis I expect from junior narrative side repeating the same words. Recent research hypothesis was confirmed. Part of my thesis is to proposal exercises and educational games to expend the vocabulary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hachova.pdfPlný text práce953,03 kBAdobe PDFView/Open
hachova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce43,7 kBAdobe PDFView/Open
hachova_suda.pdfPosudek vedoucího práce180,37 kBAdobe PDFView/Open
hachova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce73,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.