Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSuda Zdeněk, PhDr. CSc.
dc.contributor.authorHachová, Klára
dc.contributor.refereeVejvodová Jana, PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2016-5-27
dc.date.accessioned2017-02-21T09:45:08Z-
dc.date.available2014-12-11
dc.date.available2017-02-21T09:45:08Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier64863
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24244
dc.description.abstractMá práce je zaměřená na výzkum úrovně vypravěčských dovedností žáků 5. ročníků ZŠ. Na počátku zkoumání jsem si stanovila pět hypotéz. První hypotéza předpokládala absenci dějového napětí ve vyprávěných příbězích. Výzkum tuto hypotézu potvrdil. Dále jsem se zabývala hypotézou, že užití přímé řeči bude méně časté než užití řeči nepřímé. Tato hypotéza nebyla potvrzena, stejně tak ani třetí hypotéza předpokládající problémy žáků s užíváním výstižných a významově přesných sloves. Čtvrtá hypotéza, že přívlastky shodné budou vyjádřené především zájmeny nebo číslovkami, nebyla rovněž potvrzena. V poslední hypotéze očekávám v žákovských vypravováních nežádoucí opakování stejných slov, což bylo výzkumem potvrzeno. Součástí mé diplomové práce je návrh cvičení a didaktických her především na rozvoj slovní zásoby.cs
dc.format64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectslohový útvarcs
dc.subjectvypravovánícs
dc.subjectobrázková osnovacs
dc.subjectkompozicecs
dc.subjectpřímá řečcs
dc.subjectpřívlastkycs
dc.subjectslovesacs
dc.subjectpodstatná jménacs
dc.subjectcitoslovcecs
dc.subjectfrazeologismycs
dc.subjectslovní zásobacs
dc.titleÚroveň vypravěčských dovedností žáků 5. tříd základní školycs
dc.title.alternativeLevel of narrative skills of pupils in 5th grade of elementary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy thesis is focused on the research level of narrative skills of pupils in the 5th grade in elementary schools. At the beginning of my thesis, I set out five hypotheses. The first hypothesis presumed lack of narrative tension in the narrated stories. Research has confirmed this hypothesis. Then I dealt with the hypothesis that the use of direct speech will be less frequent than the use of indirect speech. This hypothesis has not been confirmed, nor did the third hypothesis presupposing problems of students with the use of concise and precise meaning of verbs. The fourth hypothesis that the attributes are expressed primarily pronouns or numerals, has also not been confirmed. In the last hypothesis I expect from junior narrative side repeating the same words. Recent research hypothesis was confirmed. Part of my thesis is to proposal exercises and educational games to expend the vocabulary.en
dc.subject.translatedstylistic formationen
dc.subject.translatedrecitalen
dc.subject.translatedpicture schemeen
dc.subject.translatedcompositionen
dc.subject.translateddirect speechen
dc.subject.translatedadjectivesen
dc.subject.translatedverbsen
dc.subject.translatednounsen
dc.subject.translatedinterjectionsen
dc.subject.translatedphrasesen
dc.subject.translatedvocabularyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hachova.pdfPlný text práce953,03 kBAdobe PDFView/Open
hachova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce43,7 kBAdobe PDFView/Open
hachova_suda.pdfPosudek vedoucího práce180,37 kBAdobe PDFView/Open
hachova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce73,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.