Title: Slovní zásoba žáků 3. a 4. ročníku ZŠ
Other Titles: Vocabulary for pupils in the third and fourth grade of primary school
Authors: Hrychová, Lenka
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Macháčková Dita, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24251
Keywords: slovní zásoba;slovo;sousloví;metafora;metonymie;synekdocha;odvozování;skládání;zkracování;archaismy;historismy;neologismy;rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání;mladší školní věk;učebnice pro 3. a 4. ročník základní školy;nakladatelství
Keywords in different language: vocabulary;word;phrases;metaphor;metonymy;synecdoche;derivation;composition;shortening;archaisms;historisms;neologisms;general educational program for basic education;younger school age;textbooks for 3rd and 4th grade primary schools;publishers
Abstract: Diplomová práce se zabývá slovní zásobou žáků 3. a 4. ročníku základní školy. V první části práce jsou teoreticky shrnuty informace o slovní zásobě, o mladším školním věku a o zařazení slovní zásoby do RVP ZV. V druhé části práce je provedena analýza učebnic 3. a 4. ročníku základní školy od nakladatelství Fraus, SPN a Alter a následné porovnání učebnic a vytvoření pomocných materiálů a aktivit pro žáky na rozvoj slovní zásoby.
Abstract in different language: The dissertation deals with the vocabulary of students 3rd and 4th grade of primary school. In the first part are theoretically summarized information about the vocabulary, about younger school age and classification of vocabulary to FEP. In the second part is an analysis of textbooks 3rd and 4th year of primary school from the publisher Fraus, SPN and Alter and comparing textbooks and creating auxiliary materials and activities for students on vocabulary development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp Hrychova Lenka 2016.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
hrychova_machackova.pdfPosudek oponenta práce52,89 kBAdobe PDFView/Open
hrychova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce48,48 kBAdobe PDFView/Open
hrychova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce75,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.