Title: Rozvoj slovní zásoby žáků na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Primary School Pupils' Vocabulary Development
Authors: Szüllöová, Aneta
Advisor: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Referee: Vaňková Jana, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24264
Keywords: slovní zásoba;aktivní slovní zásoba;rozvoj slovní zásoby;metoda reprodukce textu;sémantické hledisko;první stupeň zš
Keywords in different language: vocabulary;active vocabulary;vocabulary development;method of retelling the story;semantic aspect;primary school
Abstract: Diplomová práce se zabývá rozvojem slovní zásoby žáků 3. a 5. tříd a metodou reprodukce textu. Práce obsahuje dvě hlavní části: část teoretickou a část praktickou. První část je dále rozdělena do čtyř kapitol, které se zabývají ontogenezí řeči dítěte, sémantickým hlediskem ve vyučování českého jazyka, slovní zásobou a frazeologií. Výzkumná část diplomové práce je potom rozdělena do dvou částí. Experiment 1 zjišťuje úroveň aktivní slovní zásoby žáků 3. a 5. tříd na dvou základních školách. Dále také zkoumá, jaký vliv na rozvoj aktivní slovní zásoby mají následující faktory: školní ročník, pohlaví a způsob výuky. Experiment 2 ověřuje možnosti využití metody reprodukce textu i jako metody pro rozvoj slovní zásoby žáků prvního stupně ZŠ. Poslední část diplomové práce nabízí cvičení zaměřená na rozvoj slovní zásoby u žáků na 1. stupni ZŠ.
Abstract in different language: This thesis deals with the development of the pupils´ vocabulary in 3rd and 5th classes and with the method of retelling the story (this is the method used in order to retell the text in the children's own words). The thesis has two main parts: the theoretical and the practical. The first part is further divided into four chapters, which deal with the child's development of speech, semantic aspect in teaching the Czech language, vocabulary and phraseology. The research part of the thesis is then divided into two parts, defined as experiment 1 and experiment 2. Experiment 1 determines the level of pupils´ active vocabulary in 3rd and 5th classes at two elementary schools. It also examines which of following factors impact on the development of active vocabulary: a school year, sex and mode of teaching. Experiment 2 validates the possibility of using the method of retelling as the method for developing the vocabulary of primary school pupils. The last part of the thesis offers exercises focusing on vocabulary development for primary school pupils.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce5,33 MBAdobe PDFView/Open
szulloova_vankova.pdfPosudek oponenta práce115,39 kBAdobe PDFView/Open
szulloova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce33,16 kBAdobe PDFView/Open
szulloova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce62,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24264

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.