Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKáňová Šárka, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorFrühaufová, Darina
dc.contributor.refereeZachová Markéta, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-24
dc.date.accessioned2017-02-21T09:46:42Z-
dc.date.available2014-12-12
dc.date.available2017-02-21T09:46:42Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-14
dc.identifier64887
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24306
dc.description.abstractHlavním cílem diplomové práce "Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných ZŠ v Plzni," bylo zjistit současnou situaci ve vzdělávání těchto žáků, konkrétně pak na běžných základních školách v Plzni. Aby mohl být hlavní cíl práce naplněn, byly stanoveny 4 dílčí cíle. V teoretické části práce jsou charakterizováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání na základní škole. Dále jsou zde podrobněji popsány pojmy integrace a inkluze a rozdíly mezi nimi. V praktické části nalezneme cíle práce a výzkumné soubory. Pro realizaci výzkumného šetření bylo využito dvou výzkumných metod. Jednalo se o analýzu dat, které představovaly výroční zprávy vybraných základních škol v Plzni za školní rok 2013/ 2014 a polostrukturované rozhovory se zástupci vedení a pedagogickými pracovníky vybraných plzeňských základních škol.cs
dc.format73 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectžák se speciálními vzdělávacími potřebamics
dc.subjectintegracecs
dc.subjectinkluzecs
dc.subjectvzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamics
dc.titleŽáci se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných ZŠ v Plznics
dc.title.alternativeLearners with Special Needs in Mainstream Primary Schools in Pilsenen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main aim of the thesis "The pupils with the special educational needs in ordinary primary schools in Pilsen" was to find out the current situation in these pupils' education, specifically in ordinary primary schools in Pilsen. 4 sub-goals were established to fulfill the main goal of this work. In the theoretical part there are characterized the pupils with the special educational needs and their elementary school education. In detail there are also described the concepts of integration and inclusion, and the differences between them. The practical part includes the aims of the work and the research files. Two research methods were used for the research realization. It was the data analysis, which was represented by the annual report of selected primary schools in Pilsen for the school year 2013/2014, and semi-structured interviews with representatives of management and teaching staff in selected Pilsen elementary schools.en
dc.subject.translatedpupils with the special educational needsen
dc.subject.translatedintegrationen
dc.subject.translatedinclusionen
dc.subject.translatededucation of pupils with special educational needsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-FRUHAUFOVA.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Fruhaufova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce356,34 kBAdobe PDFView/Open
Fruhaufova OP0001.pdfPosudek oponenta práce339,52 kBAdobe PDFView/Open
Fruhaufova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce26,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.