Title: Úloha asistenta pedagoga na základní škole
Other Titles: The role of teacher´s assistant at a primary school
Authors: Paarová, Hana
Advisor: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Referee: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24307
Keywords: asistent pedagoga;integrace;inkluze;vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
Keywords in different language: teacher's assistant;integration;inclusion;education of pupils with special educational needs
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o pozici a roli asistenta pedagoga a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. Cílem této práce bylo porovnat kompetence asistentů pedagoga u žáků s různým druhem postižení a skutečnou spolupráci učitele a asistenta učitele v praxi. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První se věnuje pozici asistenta pedagoga, legislativě, osobnosti asistenta učitele, jeho kompetencím, pracovní náplni a spolupráci asistenta pedagoga s učitelem. Druhá vysvětluje pojmy integrace a inkluze, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Třetí se zabývá vzděláváním žáků s různými druhy postižení a podpoře asistentem pedagoga. Čtvrtá kapitola je část výzkumná, zaměřená na podíl asistenta pedagoga na vzdělávání integrovaných žáků v běžné základní škole.
Abstract in different language: This thesis discusses the position and the role of the teacher's assistant and the education of pupils with special educational needs at primary school. The aim of this study was to compare the skills of teacher's assistants of pupils with different disabilities and the genuine cooperation of teachers and teacher's assistants in practice. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is dedicated to the position of the teacher's assistant, the legislation, the personality of the teacher's assistant, his skills, workload and the teacher and teacher's assistant´s cooperation. The second chapter explains the concepts of integration and inclusion, the education of pupils with special educational needs. The third chapter is about the education of pupils with various disabilities and the support of the teacher's assistant. The fourth chapter is a research part focused on the teacher's assistant participation in the education of integrated pupils at common primary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP HP.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
Paarova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce235,93 kBAdobe PDFView/Open
Paarova OP0001.pdfPosudek oponenta práce195,16 kBAdobe PDFView/Open
Paarova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce30,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.