Title: Astronomové působící na území České republiky a možnosti začlenění poznatků o nich do výuky na ZŠ
Other Titles: Astronomers acting within the Czech Republic and possibilities of implementing of knowledge about them into Education
Authors: Prusíková, Lenka
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24313
Keywords: astronomové;projektová metoda;kepler;brahe;kompetence
Keywords in different language: astronomers;project method;kepler;brahe;competences
Abstract: V současné době dochází k velkému rozvoji vědy a techniky. Především se jedná o vývoj v oblastech elektroniky, jaderné fyziky či astronomie. Podíváme-li se do minulosti právě na oblast astronomie, tak ani tam vědci nezaháleli ? snažili se pochopit přírodní zákonitosti (gravitaci, tlakovou sílu, složení látek), zabývali se astronomickými zákony (rotace Země, střed Galaxie, střídání ročních období či pozorování vesmírných těles na obloze). Závěry vědců nebyly vždy správné či pravdivé, ale i tak přinášely v tehdejší době stále nové poznatky, teorie, úvahy a objevy. V minulosti můžeme nalézt mnoho významných vědců, kteří se proslavili velkými objevy či zákony. Já jsem si pro svoji práci vybrala vědce z oblasti astronomie. Již v dávných dobách lidé pozorovali oblohu a zajímali se o objekty, které na ní spatřili. Zpočátku se jednalo o největší objekt na obloze ? Slunce ? a pozornost také přitahoval záhadný Měsíc. Těmto dvěma objektům připisovali velký význam v souvislosti s ? úrodnost půdy, úmrtí či narození. I hvězdy byly pro ně něčím neznámým, co si neuměli vysvětlit. V průběhu mnoha let nakonec zjistili, že pozorují stále stejné hvězdy, které se pohybují od východu na západ ? což byl velký pokrok. Na základě odpozorovaných fází Měsíce dovedli určit první časovou jednotku, roční období, atd. Později, když už měli lidé vyspělejší techniku, dokázali pozorovat detailněji i planety, jejich pohyby a na základě toho spekulovali o planetárním systému. V této práci jsem vytvořila studii o astronomech, kteří svými závěry přispěli do vývoje astronomie a během svého života navštívili nebo působili na území České republiky. Podařilo se mi zpracovat několik desítek astronomů, kteří zasáhli do této vědy. Zpočátku odborné části je vytvořena stručná databáze, která obsahuje všechny zpracované astronomy. Dále je každý z nich podrobně zpracován s úvodní hlavičkou, kde je uvedeno datum, místo narození a úmrtí, místo působení a oblast výzkumu. U některých jsou přidány i zajímavosti, například pojmenování kráteru po astronomovi, pojmenování hvězdárny či název planetky. U většiny astronomů uvádím stručný životopis, který je doplněn obrázky vynálezů, budovami, kde působili či jinými zajímavostmi, které jsou s nimi spjaty. U významnějších jmen, jako je Kepler, Brahe či Bruno je zpracování poněkud rozsáhlejší. Podařilo se mi navštívit i některá místa jejich působení, proto zde uvádím i vlastní fotografie. Součástí této práce je i pedagogicko-psychologická část, kde jsem zmínila didaktické postupy, cíle při výuce fyziky či motivaci. Fyzika nepatří mezi žáky k těm neoblíbenějším předmětům, proto by měl být kladen velký důraz právě na motivaci. Neopomenula jsem také zmínit výukové metody či didaktické zásady. Ve školách se setkáváme s různými výukovými metodami, jak nejlépe žákům danou látku přiblížit, aby si jej zapamatovali. V 21. století se velice propaguje projektová metoda, kde žáci pracují samostatně na úkolech a tím se učí vzájemné spolupráci, porozumění a dozvědí se něco nového. Tato metoda se pro mě stala jakousi výzvou. Vyzkoušela jsem si naplánování a zrealizování projektu na základní škole. Téma jsem zvolila astronomické ? Významní astronomové na našem území ? Johannes Kepler, Tycho Brahe. Příprava tohoto projektu pro mne byla velice náročná, jelikož jsem dosud žádný projekt nerealizovala. Při samotném zpracování projektu byla pro mne ?velkou rádkyní? PhDr. Šafránková, Ph.D. Díky ní, jsem dokázala projekt zpracovat na takové úrovni, aby odpovídal všem pedagogickým zásadám. Celý projekt je rozdělen do třech částí ? návrh, realizace, sebereflexe. V první části jsou zmíněny nezbytné informace potřebné pro přípravu celého projektu. Součástí jsou předpokládané cíle projektu, oborové vazby, předpokládané výukové metody, organizace, motivace či smysl projektu. V druhé části je popsán průběh celého projektu, který jsem doplnila vlastními fotografiemi. V poslední části je uvedeno celkové zhodnocení projektu a splnění vytyčených cílů.
Abstract in different language: We have been living in the era of great development on the field of science and technology. We have made big steps especially in the nuclear physics, electronics and astronomy. But we can see lots of successful work in the astronomy in the past also. Astronomers tried to explain the laws of the nature (gravity force, pressure, what is the matter made of), laws of space (rotation of Earth, centre of galaxy, changing of seasons) and observed the celestial objects. Their explanations were not always faithful and correct, but brought new theories, thoughts and findings. There have been many scientists contributing on this field, famous for their achievements. For this work I chose astronomers. The humans were always interested in space and celestial objects. First they observed the biggest objects in the sky ? the Sun and also the mysterious Moon. They tried to relate everyday events such soil fertility, births and deaths with these objects. Stars were also something they weren?t able to clarify. As time gone by they found that they observe the same stars moving from the east to the west. One of the first time units was also based on the observations of the moon. Later with the further development of technology (telescopes...) they were able to study the motions of planets and stated first theories about the space. In this work I studied a few tens astronomers that worked or lived in the area of Czech Republic. My work starts with brief database of all mentioned astronomers. Then details of all of them are discussed with the date of birth and death, place of birth and death, where they worked and what they studied. Some of craters or observatories or asteroids are named by these scientists, such interests are in my work also. These information are accompanied with pictures of them, of buildings they were related to or with other interests. More famous scientists are treated with more details. I visited some places related to these astronomers, so some of my own photos are also included. Important part of my work is the pedagogic-psychological study, where I dealt with didactic proceedings, goals of physics education and motivation. Physics is not the most popular class, thus proper motivation is of great importance. We meet various teaching methods in the schools, but all share the same purpose: help students to study easily with greater degree of understanding and to help remember everything they taught. Lately the project education is very popular, students work on individual tasks and teach how to cooperate, understand each other and learn new things. These methods became sort of challenge for me. I tried to prepare and realize one project at the grammar school. The famous astronomers (Johannes Kepler, Tycho Brahe) in the area of Czech Republic were the topic of this project. It took lots of work to prepare this project and I was completely without foregoing experiences. I got many useful advices from PhDr. Šafránková, Ph.D. With her help I was able to prepare the project with all the pedagogical principles in mind. I split the project into three parts: design, realization and self-reflection. First part includes necessary information about preparation of the project. I talk about goals of project, interdisciplinary binds, motivation and purpose of the project. The second covers the run of the project with photos. The last assess the outputs of the project. It was the first time the students met this method and I think they liked the project and work on it. They gained new knowledge, cooperation increased theirs self-realization, self-evaluation and leaded to greater responsibility for their work. The part of the last chapter is evaluation of myself-made project created according to assessing criteria and key competences. I assessed if the criteria were completed and how, the results were evaluated by points. The evaluation of key standards was done by using marks. The majority of works had satisfactory outcomes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertacni prace - Prusikova.pdfPlný text práce11,62 MBAdobe PDFView/Open
Prusikova 1347.pdfPosudek vedoucího práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Prusikova 2348.pdfPosudek oponenta práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
Prusikova protokol349.pdfPrůběh obhajoby práce423,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.