Title: Mezinárodní srovnávací analýza kvality stereopse a koordinace horních končetin u dětí základních škol v České republice a ve Španělsku
Other Titles: International Comparative Analysis of the Quality of the Stereopsis and Upper Limb Coordination of the Children Attending Elementary Schools in the Czech Republic and Spain
Authors: Vožehová, Lucie
Advisor: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24375
Keywords: stereopse;koordinační schopnosti;motorika;mladší školní věk;tělesná výchova;česká republika;španělsko
Keywords in different language: stereopsis;coordination abilities;motor activity;primary school aged children;physical education;czech republic;spain
Abstract: Bakalářská práce se zabývá srovnáním kvality stereoskopického vidění a kvality koordinace horních končetin u dětí mladšího školního věku v České republice a ve Španělsku. V práci jsou shrnuty dosavadní poznatky týkající se dané problematiky. Pro účely testování kvality stereopse byl použit "The FLY Stereo Acuity Test". Kvalita koordinace horních končetin byla testována pomocí modifikovaného testu "Vyhazování a chytání míčku v leže" (Měkota, Blahuš 1983). Soubor probandů je složen z 59 dětí navštěvujících základní školu v České republice a z 94 dětí navštěvujících základní školu ve Španělsku. Na základě vyhodnocení získaných dat jsme dospěli k následujícím závěrům. U dětí mladšího školního věku v České republice a ve Španělsku existuje rozdíl v kvalitě stereoskopického vidění. Zároveň u dětí mladšího školního věku v České republice a ve Španělsku neexistuje rozdíl v kvalitě koordinace horních končetin.
Abstract in different language: This bachelor's work deals with comparing the quality of stereoscopic vision and the quality of coordination of the upper extremities of the primary school aged children in the Czech Republic and Spain. The work summarizes the current knowledge on the issue. "The FLY Stereo Acuity Test" was used for the purpose of testing the quality of stereopsis. The quality of coordination of the upper extremities was tested using a modified test "Throwing and catching a ball in a lying position" (Měkota, Blahuš 1983). The probands are composed of 59 children attending a primary school in the Czech Republic and 94 children attending a primary school in Spain. Based on the evaluation of the obtained data, we reached the following conclusions. There is a difference in the quality of stereoscopic vision between the primary school aged children in the Czech Republic and Spain. On the other hand, there is no difference in the quality of coordination of the upper extremities between the primary school aged children in the Czech Republic and Spain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vozehova Lucie - bakalarska prace.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
VOZEHOVA L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce179,56 kBAdobe PDFView/Open
VOZEHOVA L. - OP.pdfPosudek oponenta práce189,05 kBAdobe PDFView/Open
VOZEHOVA L..pdfPrůběh obhajoby práce64,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.