Title: Zvládání emočních problémů u žáků SOŠ
Other Titles: Cope of emotional problems at secondary school students
Authors: Faist, Milan
Advisor: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Boháčová Aneta, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24434
Keywords: emoce;historie emocí;vlastnosti emocí;pozitivní emoce;negativní emoce;adolescent;charakteristika adolescentů;emoční zvláštnosti adolescentů;strach;úzkost;vliv úzkosti a strachu;tréma;důsledky emočních problémů;lež;záškoláctví;krádeže;drogy a alkohol;závislost na počítačích;sebevražda;školní šikana
Keywords in different language: emotions;history;properties;functions and classification of emotions;positive emotions;negative emotions;adolescent;property of adolescents;emotional peculiarities of adolescents;fear;anxiety;influence of anxiety and fear;nervousness;consequences of emotional problems;lie;truancy;thefts;drugs and alcohol;computer addiction;suicide;school bullying
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zvládáním emočních problémů u žáků středních odborných škol. Bakalářská práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definováním emocí, vlivem emocí na lidský organismus, historií, vlastnostmi, funkcemi a klasifikací emocí. Další kapitola se zabývá stručnou charakteristikou adolescentů a jejich emočními zvláštnostmi. Velká část práce je věnována příčinám a faktorům způsobujících emoční problémy, konkrétním poruchám emotivity, důsledkům emočních problémů a jejich zvládání. Praktická část je věnována výskytu emočních problémů na středních školách z pohledu studentů i učitelů. Výzkum byl prováděn pomocí dotazníkového šetření a rozhovoru s učiteli.
Abstract in different language: The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on defining emotions, history, properties, functions and classification of emotions. The next part of the thesis is focused on a brief profile of adolescents and their emotional peculiarities. A large part of the thesis deals with causes and factors causing emotional problems, particular disorders, consequences of emotional problems and dealing with those problems. The practical part deals with the occurrence of emotional problems at secondary schools from the perspective of students and teachers. The research was realised using questionnaires and interviews with teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Faist.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
Faist - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,78 kBAdobe PDFView/Open
Faist - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Faist - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce115,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24434

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.