Title: Zdravý způsob života a prevence závislostí v MŠ
Other Titles: Healthy way of life and the prevention of depandence at kindergarten
Authors: Šímová, Pavla
Advisor: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Szachtová Alena, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24454
Keywords: předškolní věk;vývojové změny;socializace;rodina;zdravá mateřská škola;zdraví;nemoc;hygiena;výživa;pohyb;prevence;závislost.
Keywords in different language: preschool age;evolutionary changes;socialization;family;healthy kindergarten;health;disease;hygiene;nutrition;movement;prevention;addiction.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou zdravého způsobu života a prevence závislostí v mateřské škole. V teoretické části je popsána charakteristika vývojové etapy předškolního věku od základních schopností a dovedností dítěte až po jeho socializaci. V další části práce jsou popsány principy a zásady projektu podpory zdraví "Zdravé mateřské školy". Samotný závěr práce je věnován preventivnímu programu zaměřenému na oblast primární prevence rizikového chování. Praktická část bakalářské práce je věnována realizaci vlastního preventivní programu určenému dětem předškolního věku.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of healthy lifestyles and prevention of addictions in kindergarten. The theoretical part describes the characteristics of developmental stages of preschool age from basic abilities and skills of the child to his socialization. The next section describes the principles and the principles of health promotion project " Healthy Kindergarten " . The very end of the work is devoted to preventive program aimed at primary prevention of risky behavior . The practical part is devoted to the realization of a preventive program intended for children of preschool age.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Simova.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFView/Open
Simova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,2 kBAdobe PDFView/Open
Simova - oponent.pdfPosudek oponenta práce294,35 kBAdobe PDFView/Open
Simova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce100,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.