Title: Efektivní komunikace mezi rodičem a učitelem v MŠ
Other Titles: Effective communication between parents and preschool teachers
Authors: Holotová, Gabriela
Advisor: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Szachtová Alena, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24458
Keywords: efektivní komunikace;sociální percepce;mateřská škola;učitel;rodič;rodina;dítě.
Keywords in different language: effective communication;social perception;kindergarten;teacher;parent;famyli;child.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace mezi učiteli mateřské školy a rodiči dětí, které mateřskou školu navštěvují. V teoretické části je uvedena struktura komunikačního procesu, jeho složky a možná úskalí v sociální percepci a chyby v přenosu informací. Dále je zde popsána komunikace verbální a neverbální. Práce se též věnuje vztahu rodiny a školy a z toho vyplývajícímu vztahu mezi učitelem a rodičem. V praktické části se bakalářská práce věnuje výzkumu, provedeného formou anonymního dotazníkového šetření. Výsledky jsou zde podrobně zpracovány formou tabulek a grafů. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro zlepšení komunikace.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with communication between kindergarten teachers and parents of children attending the kindergarten. In the theoretical part, there is presented the structure of communication process, its components and possible difficulties in social perception and failures in transmission of information. The verbal and nonverbal communication is herein also described. The thesis further discusses the relationship between the family and school, and resulting relationship between the teacher and parent. In the practical part, the bachelor thesis focuses on the research realised using an anonymous survey. The results are processed in detail in tables and graphs. The conclusion of the thesis involves recommendations for improvement of communication.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Holotova_fin.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
Holotova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce455,18 kBAdobe PDFView/Open
Holotova - oponent.pdfPosudek oponenta práce299,84 kBAdobe PDFView/Open
Holotova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce90,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.