Title: Pobyt venku jako specifická forma vzdělávání ve vybraných mateřských školách okresu Plzeň - jih
Other Titles: Outdoor stay as a specific form of education at selected nursery schools in Pilsen - South District
Authors: Cejpová, Hana
Advisor: Podpera Milan, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24469
Keywords: mateřská škola;pobyt venku;předškolní vzdělávání
Keywords in different language: nursery school;outdoor stay;preschool education
Abstract: Bakalářská práce se zabývá pobytem venku v mateřských školách okresu Plzeň-jih. Tato Forma vzdělávání je specifická právě pro předškolní zařízení, protože na jiných stupních škol se pobyt venku nezařazuje do vzdělávací nabídky v takovém rozsahu. V teoretické části je zmíněn význam pohybu a pobytu venku pro zdravý vývoj předškolních dětí. Dále je prostor věnován rizikům spojených s pobytem v přírodě a legislativě, která se k této činnosti vztahuje. V neposlední řadě jsou uvedeny metody a formy vzdělávání a vzdělávací nabídka činností, vhodných pro pobyt venku, která vychází z RVP PV. Praktická část práce se věnuje zpracování dotazníkového šetření, které proběhlo na 33 mateřských školách v okrese Plzeň-jih. Cílem šetření bylo zhodnotit jakou dobu a kde tráví děti venku. Z jakých důvodů je jim pobyt zkracován, popřípadě úplně zrušen a jak často nabízejí pedagogové dětem při pobytu venku vybrané činnosti. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že děti navštěvující MŠ v uvedeném okrese stráví venku nejčastěji mazi 60 90 minutami, a to na školní zahradě nebo procházkami po okolí. Důvodem pro omezení, stejně tak i pro úplné zrušení pobytu venku je podle většiny respondentů déšť a akce školy. Všichni dotazovaní shodně uvedli, že chodí s dětmi ven i v odpoledních hodinách, důvodem je především hezké počasí. Analýzou výsledků bylo dále zjištěno, že nejčastěji děti využívají při pobytu venku skluzavky, houpačky a prolézačky, hrají si na písku, pozorují přírodniny a hrají si s nimi.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with a stay out in nursery schools in Pilsen-South District. This type of education is typical exactly for preschool facilities as other schools do not use the stay out in such degree. In the theoretical part there is mentioned the importance of moving and being out as a necessary point for healthy development of preschool children, the legislation and risks of staying in nature. In addition, there quated methods, forms and activities which are suitable for staying out based on Framework educational plan for preschool education. The practical part deals with questionnaires used in nursery schools and their results. The aim of the questionnaires was to evaluate the time and the place of staying out, why the stay is shortened or cancelled or how often do the teacher offer different activities. The results show that the stay out usually lasts from sixty to ninety minutes. The children usually stay in the school garden or they go for a walk. The weather or different school events can cause the cancellation of staying out. On the other hand, when there is good weather, children go out in the afternoon, too. When staying out, most often the children use slides, seesaws and climbing frames, they observe products of nature and they play whit them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cejpova.pdfPlný text práce4,19 MBAdobe PDFView/Open
Cejpova VP.pdfPosudek vedoucího práce601,77 kBAdobe PDFView/Open
Cejpova OP.pdfPosudek oponenta práce627,11 kBAdobe PDFView/Open
Cejpova O.pdfPrůběh obhajoby práce343,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24469

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.