Název: Pobyt venku jako specifická forma vzdělávání ve vybraných mateřských školách okresu Plzeň - jih
Další názvy: Outdoor stay as a specific form of education at selected nursery schools in Pilsen - South District
Autoři: Cejpová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Podpera Milan, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24469
Klíčová slova: mateřská škola;pobyt venku;předškolní vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: nursery school;outdoor stay;preschool education
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá pobytem venku v mateřských školách okresu Plzeň-jih. Tato Forma vzdělávání je specifická právě pro předškolní zařízení, protože na jiných stupních škol se pobyt venku nezařazuje do vzdělávací nabídky v takovém rozsahu. V teoretické části je zmíněn význam pohybu a pobytu venku pro zdravý vývoj předškolních dětí. Dále je prostor věnován rizikům spojených s pobytem v přírodě a legislativě, která se k této činnosti vztahuje. V neposlední řadě jsou uvedeny metody a formy vzdělávání a vzdělávací nabídka činností, vhodných pro pobyt venku, která vychází z RVP PV. Praktická část práce se věnuje zpracování dotazníkového šetření, které proběhlo na 33 mateřských školách v okrese Plzeň-jih. Cílem šetření bylo zhodnotit jakou dobu a kde tráví děti venku. Z jakých důvodů je jim pobyt zkracován, popřípadě úplně zrušen a jak často nabízejí pedagogové dětem při pobytu venku vybrané činnosti. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že děti navštěvující MŠ v uvedeném okrese stráví venku nejčastěji mazi 60 90 minutami, a to na školní zahradě nebo procházkami po okolí. Důvodem pro omezení, stejně tak i pro úplné zrušení pobytu venku je podle většiny respondentů déšť a akce školy. Všichni dotazovaní shodně uvedli, že chodí s dětmi ven i v odpoledních hodinách, důvodem je především hezké počasí. Analýzou výsledků bylo dále zjištěno, že nejčastěji děti využívají při pobytu venku skluzavky, houpačky a prolézačky, hrají si na písku, pozorují přírodniny a hrají si s nimi.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with a stay out in nursery schools in Pilsen-South District. This type of education is typical exactly for preschool facilities as other schools do not use the stay out in such degree. In the theoretical part there is mentioned the importance of moving and being out as a necessary point for healthy development of preschool children, the legislation and risks of staying in nature. In addition, there quated methods, forms and activities which are suitable for staying out based on Framework educational plan for preschool education. The practical part deals with questionnaires used in nursery schools and their results. The aim of the questionnaires was to evaluate the time and the place of staying out, why the stay is shortened or cancelled or how often do the teacher offer different activities. The results show that the stay out usually lasts from sixty to ninety minutes. The children usually stay in the school garden or they go for a walk. The weather or different school events can cause the cancellation of staying out. On the other hand, when there is good weather, children go out in the afternoon, too. When staying out, most often the children use slides, seesaws and climbing frames, they observe products of nature and they play whit them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Cejpova.pdfPlný text práce4,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cejpova VP.pdfPosudek vedoucího práce601,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cejpova OP.pdfPosudek oponenta práce627,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cejpova O.pdfPrůběh obhajoby práce343,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24469

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.