Title: Rituály v MŠ
Other Titles: Rituals at Nursery School
Authors: Hlůžková, Markéta
Advisor: Podpera Milan, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24470
Keywords: rituál;mateřská škola;předškolní dítě;učitel;výzkum
Keywords in different language: ritual;kindergarten;preschool child;teacher;research
Abstract: Pro zpracování své bakalářské práce jsem zvolila téma "Rituály v MŠ". Mým cílem bylo zmapovat užití rituálů v mateřských školách, objasnit motivy, které vedou k jejich užívání, dále jsem se zaměřila na přínos rituálů pro dítě a také mne zajímalo, jaký průběh a formu mají rituály užívané v mateřských školách. V teoretické části jsem se nejdříve věnovala rituálům v obecné rovině, dále jsem se zaměřila nejen na vývojová specifika předškolního dítěte, jeho adaptaci po nástupu do MŠ, ale také na organizaci dne a na činnosti, které v mateřské škole probíhají. V souvislosti s těmito tématy jsem zmínila i možnosti využití rituálů ve prospěch dítěte. Praktická část je věnována vlastnímu výzkumu. Zvolila jsem kombinaci kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Jeho výsledkem bylo zjištění, že respondentky rituály pravidelně a při mnoha činnostech využívají a také správně vnímají pozitivní přínos rituálů pro děti - pocit jistoty, bezpečí, orientace v čase, pocit sounáležitosti, soustředění a zklidnění. V rámci pozorování jsem si ověřila, že rituály užívané učitelkami v mateřské škole mají charakteristické znaky rituálu a naplňují důvody, pro které jsou využívány. Především pomáhají předškolním dětem, aby se v prostředí mateřské školy cítily dobře.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic "Rituals in kindergarten". The aim of the thesis was to explore using of rituals in kindergartens and clarify the motives that lead to their use. Then I focused on the benefits of rituals for the child and on the implementation and form of the rituals used in kindergartens. The theoretical part attends to rituals in general, first. Then it concentrates on the developmental specifics of preschool children, their adaptation after entering the kindergarten and also on the daily organisation and activities in the kindergarten. In connection with these issues the thesis mentions possible using of rituals to the benefit of the child. The practical part focuses on my research. It combines both the quantitative and qualitative research. The research demonstrates that the respondents use rituals regularly during many activities. They also understand the positive effect of the rituals on the children the feeling of security, safety, orientation in time, belonging, concentration and calming. The observations confirmed that the rituals used by the teachers in kindergartens have the characteristics of rituals and fulfil the reasons for which they are used. Primarily they help preschool children to feel good in the kindergarten.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_final.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
Hluzkova VP.pdfPosudek vedoucího práce574,59 kBAdobe PDFView/Open
Hluzkova OP.pdfPosudek oponenta práce543 kBAdobe PDFView/Open
Hluzkova O.pdfPrůběh obhajoby práce351,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.