Název: Vzdělávání metodou Montessori v mateřské škole
Další názvy: Montessori education method in preschool
Autoři: Koller, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Podpera Milan, Mgr.
Oponent: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24478
Klíčová slova: marie montessori;montessori principy;montessori mateřská škola;předškolní vzdělávání;montessori pomůcky;osnovy mateřské školy
Klíčová slova v dalším jazyce: maria montessori;montessori principles;montessori nursery school;preschool education;montessori materials;curriculum nursery school
Abstrakt: Bakalářská práce Vzdělávání metodou Montessori v mateřské škole se zabývá principy, kterými řídí v Montessori mateřské škole. První část je zaměřena na seznámení se s Montessori principy. Další částí je výzkum, který je orientován kvalitativně a jeho metodou je přímé, zúčastněné a polostrukturované pozorování a interview s pedagogem. Ze závěrů lze uvést, že většina Montessori principů jako je připravené prostředí, připravený učitel či věkově smíšené skupiny jsou v mateřské škole dodržovány, ovšem z výzkumu vyplynulo, že se naskytly i jisté výjimky. Je to například nesprávný způsob stanovování hranic a dávání svobody a normalizace skupiny.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis Montessori education method in preschool deals with the principles that nursery school have to use. The first part is focused on explanation of Montessori principles. Research is focused qualitatively and used methods are direct, participating and half-structured observation and interview with teacher. The conclusions show that most of Montessori principles are respected like prepared environment, prepared teacher, mixed age group, but research also showed that there are some exceptions. For example wrong way of setting limits and freedom and normalization of groups.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BK-Tereza Koller, 2016.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koller VP0001.pdfPosudek vedoucího práce105,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koller OP0001.pdfPosudek oponenta práce193,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koller O0001.pdfPrůběh obhajoby práce26,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24478

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.