Title: Školní zralost dítěte z hlediska matematiky
Other Titles: School maturity of a child from aspect of mathematics
Authors: Vrbová, Eliška
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24506
Keywords: školní zralost;školní připravenost;matematika;porovnávání;třídění;uspořádání;geometrické tvary;tělesa;orientace v rovině;orientace v prostoru;časová posloupnost;fyzická zralost;psychická zralost;sociálně emoční zralost
Keywords in different language: school maturity;school readiness;mathematics;comparison;sorting;organization;geometric shapes;geometric bodies;level orientation;orientation in space;time progression;physical maturity;psychological maturity;socialy emotional maturity
Abstract: Bakalářská práce s názvem Školní zralost z hlediska matematiky, se zabývám v teoretické části školní zralostí, školní připraveností a oblastmi, které k posouzení školní zralostí musíme brát v potaz. Jedná se o fyzickou, psychickou a sociálně emoční zralost. Dále jsem se zaměřila na aspekty školní zralosti z hlediska matematiky. V metodologické části je popsáno 11 úkolů, kdy každý byl zaměřený na jinou oblast matematických schopností a znalostí. V experimentální části je popsána charakteristika mateřské školy, tříd a10 dětí, které byly do výzkumu zapojeny. Dále jsou zde v tabulkách vyhodnoceny činnosti z hlediska dítěte i z hlediska plnění úkolu. Z vyhodnocení vyplývá, že pouze šest dětí z deseti je z hlediska matematiky zralé k nástupu k základnímu vzdělávání.
Abstract in different language: In the theoretical part of this bachelor's degree work, I am looking into school maturity, school readiness and spheres, which must be consider in the final evaluation. It is a consideration of physical, psychological and socialy emotional maturity. Furthermore, I have focused on aspects of school readiness from mathematical view. The methodological part describes eleven tasks, every single one of them focused on different area of mathematical abilities and knowledge. The experimental part describes characteristics of the kindergarten, classes and ten children which were involved in the study. Also, there are charts evaluating activities from the childs point of view and from the task fulfilment. Following the evaluation, only six out of ten children are prepared for elementary school education from mathematical view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace E. Vrbova.pdfPlný text práce866,29 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Vrbova243.pdfPosudek vedoucího práce578,9 kBAdobe PDFView/Open
Vrbova opon226.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Protokol VRBOVA317.pdfPrůběh obhajoby práce226,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24506

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.