Title: Interaktivní učebnice českého jazyka pro 2. stupeň základní školy
Other Titles: Interactive textbooks of Czech language for Primary schools
Authors: Svobodová, Sandra
Advisor: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Referee: Vaňková Jana, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24547
Keywords: interaktivní učebnice;interaktivní výuka;analýza učebnice;nakladatelství fraus;nové technologie
Keywords in different language: interactive textbook;interactive learning;analysis of textbook;fraus publisher;new technologies
Abstract: Bakalářská práce Interaktivní učebnice českého jazyka pro 2. stupeň základní školy je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje pojem učebnice, její funkce a hlavní aspekty kvality. Nadále jsou uvedeny české i zahraniční instituce zabývající se výzkumem učebnic. Je charakterizována interaktivní výuka a v souvislosti s ní jsou definovány nové technologie ve vzdělávání s jejich konkrétním popisem. Závěr této dílčí části je věnován multimediálním učebnicím a trhu s nimi. Praktická část představuje Nakladatelství Fraus a analyzuje i-učebnice z pohledu jejich funkcionalit a struktury. Získané poznatky z analýzy jsou popsány v závěrečném shrnutí.
Abstract in different language: The Bachelor thesis "Interactive textbooks of Czech language for Primary schools" is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part defines the concept of textbook, its functions and the main aspects of quality. There are mentioned Czech and also foreign institutions which engage in textbooks research. There is characterised the interactive teaching and in connection with it there are defined new technologies in education and their concrete description. The conclusion of this partial part is dedicated to multimedia textbooks at the market with textbooks. The practical part presents Publishing Fraus and also analysis online textbooks from the point of view of their functional aspect and structure. Knowledge gained from the analysis is described in the final summary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svobodova_Sandra_BP.pdfPlný text práce3,79 MBAdobe PDFView/Open
svobodova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce31,65 kBAdobe PDFView/Open
svobodova_vankova.pdfPosudek oponenta práce100,03 kBAdobe PDFView/Open
svobodova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce63,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.