Title: Prostorová variabilita cílových bodů pro geocaching
Other Titles: Spatial variability of target points for geocaching
Authors: Štrudlová, Michaela
Advisor: Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24597
Keywords: geocaching;keš;prostorová analýza;plzeň-město;buffer;sklon svahu;orientace svahu
Keywords in different language: geocaching;cache;spatial analysis;plzeň-město;buffer;slope;aspect
Abstract: Bakalářská práce se zabývá prostorovým rozložením keší v okrese Plzeň-město. Cílem práce je představit geocaching jako nový způsob trávení volného času a analyzovat prostorové rozložení keší v okese Plzeň-město. V práci jsou ke zjištění výsledků využity prostorové analýzy GIS, jako jsou Buffery, sklony a orientace svahů, hustoty a prostorové dotazy. Výsledky analýz byly použity k potvrzení nebo vyvrácení počáteční hypotézy. V další práci by mohly být dále využity, například pro objektivní hodnocení obtížnosti keší nacházejících se v dané oblasti.
Abstract in different language: This bachelor's thesis with the spatial distribution of cachces in the district Plzeň-město. The objective of the thesis is introduce geocaching as a new way of spending time and analyze the spatial distribution of caches in the district Plzeň-město. For determine the results were used spatial analysis GIS, for exapmle buffer, slope, aspect, density and spatial queries. Results of analysis were used to confirm or refuse the initial hypothesis. They could be used in further thesis for exapmle like objective evaluation of the difficulty of caches localed in the area of interest.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP finalni.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
Strudlova v.pdfPosudek vedoucího práce571,18 kBAdobe PDFView/Open
Strudlova o.pdfPosudek oponenta práce677,71 kBAdobe PDFView/Open
Strudlova p.pdfPrůběh obhajoby práce161,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24597

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.