Název: Konstruování rizik a odpovědnosti za zdraví dítěte v diskuzích kolem odmítání povinného očkování
Další názvy: The construction of risks and responsibility in the discussions concerning parental refusal of mandatory vaccinations
Autoři: Bubeníková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Oponent: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24608
Klíčová slova: povinné očkování;zdraví;rizika;biopolitika;michel foucault;diskuze;odmítání;odpovědnost;dobré rodičovství;diskurz;kritická diskursivní analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: mandatory vaccinations;health;risks;biopolitics;michel foucault;discussion;parental refusal;responsibility;good parenting;discourse;critical discourse analysis
Abstrakt: Práce se zaměřuje na debaty kolem povinného očkování v České republice a na zobrazování rozhodnutí rodičů tato očkování odmítnout. Soustředí se přitom především na to, jakým způsobem se otázky morální povinnosti, občanské odpovědnosti, a "dobrého" rodičovství stávají součástí diskurzů kolem povinného očkování a jeho odmítání některými rodiči. Vycházím především z teoretických konceptů biopolitiky a biomoci Michela Foucaulta. Hlavním cílem je zmapovat, jak je rozhodnutí rodičů (ne)očkovat své dítě prezentováno v médiích a jaké diskurzy jsou v rámci této problematiky konstruovány. V empirické části analyzuji internetové diskuze (kritická diskurzivní analýza), kde je povinné očkování hlavním obsahem a čtenáři argumentují rizika rozhodnutí (ne)očkovat.
Abstrakt v dalším jazyce: The work focuses on the debate about mandatory vaccinations in Czech republic and showing the decisions of parents that decline this vaccinations. It aims mainly on the questions of moral obligation, civic responsibility and "good" parenting become a part of the discourses around mandatory vaccinations. I only use mainly theoretical concepts of biopolitics and biopower of Michael Foucault. Main aim is to chart, how is the parents decision (not) to vaccinate their children presented in medias and which discourses are constructed in this issue. In empiric way I analyzed internet discussions (critical discourse analysis), where mandatory vaccination is the main content and readers argument about risks about decisions (not) to vaccinate.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
MarketaBubenikova_DP.pdfPlný text práce618,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bubenikova-vedouci DP.docPosudek vedoucího práce49 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
bubenikova_op.docPosudek oponenta práce47,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
bubenikova.JPGPrůběh obhajoby práce142,11 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24608

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.