Název: Enviromentální hodnoty jako součást individuálního životního stylu a základ nových kolektivit
Další názvy: Environmental values as part of individual lifestyles and the basis for new collectivities
Autoři: Mrázová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Oponent: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24616
Klíčová slova: etnografie;environmentální hodnoty;individualismus;konzumerismus;nové kolektivy
Klíčová slova v dalším jazyce: ethnography;environmental values;individualism;consumerism;new collectivity
Abstrakt: Diplomová práce je koncipována jako etnografie malé neformální skupiny. Členové této skupiny svými postoji reagují na vyhrocený individualismus vyplývající ze snahy moderní doby nechat zodpovědnost za vše na jedincích. Prostřednictvím etnografických metod tato práce zachycuje, jak je v rámci této skupiny utvářena sdílená kolektivita, ale zároveň i individuální postoje jedinců. Je to specifická skupinu lidí, kteří se sdružují za účel produkování a sdílení konzumních hodnot, které jsou z domácích zdrojů, bez genetických úprav, bez chemických postřiků apod. Cílem těchto lidí je zajistit sobě a své rodiny co nejlepší konzumní hodnoty. V rámci etnografie byly prováděny rozhovory, pozorování při konání sešlostí a pozorování e-mailové konverzace. Během těchto sešlostí se členové skupiny scházejí za účelem výroby a konzumace domácích potravin. Práce analyzuje postoje jedinců, kteří se stávají součástí těchto kolektivit, v kontextu individualizačních teorií, teorii tzv. nových sociálních hnutí a jejich souvislostí s environmentálními otázkami.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation is conceived as etnographie small informal groups. Members of this group react to their position acriomonious individualism resulting from the efforts of modern times to leave the responsibility for everything on individuals. Through ethnographic methods, this work shows, how is within this group shaped by shared collectivity, but also the individual attitudes of individuals. It is specific group of people, who come together for the purpose of producing and sharing of consumer values, which are from domestic sources without genetic modification, without chemical sprays, etc. The aim this people is to provide for themselves and for their families the best possible consumer values. Within etnografy were carried out interviews, observations of holding gatherings and observation e-mail conversations. During these gatherings the group members meet of production and consuming of homemade food. The thesis analyzes the attitude of individuals, who become part of the collectivity, in the context of individualization theory, theory new social movements, and their implications with environmental questions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mrazova_DP.pdfPlný text práce658,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazova_vedouci.docPosudek vedoucího práce45,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
mrazova_oponent.docPosudek oponenta práce48,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Mrazova.JPGPrůběh obhajoby práce118,81 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24616

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.