Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorMrázová, Monika
dc.contributor.refereeŠvantner Martin, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-7
dc.date.accessioned2017-02-21T09:52:01Z-
dc.date.available2015-5-10
dc.date.available2017-02-21T09:52:01Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-29
dc.identifier66498
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24616
dc.description.abstractDiplomová práce je koncipována jako etnografie malé neformální skupiny. Členové této skupiny svými postoji reagují na vyhrocený individualismus vyplývající ze snahy moderní doby nechat zodpovědnost za vše na jedincích. Prostřednictvím etnografických metod tato práce zachycuje, jak je v rámci této skupiny utvářena sdílená kolektivita, ale zároveň i individuální postoje jedinců. Je to specifická skupinu lidí, kteří se sdružují za účel produkování a sdílení konzumních hodnot, které jsou z domácích zdrojů, bez genetických úprav, bez chemických postřiků apod. Cílem těchto lidí je zajistit sobě a své rodiny co nejlepší konzumní hodnoty. V rámci etnografie byly prováděny rozhovory, pozorování při konání sešlostí a pozorování e-mailové konverzace. Během těchto sešlostí se členové skupiny scházejí za účelem výroby a konzumace domácích potravin. Práce analyzuje postoje jedinců, kteří se stávají součástí těchto kolektivit, v kontextu individualizačních teorií, teorii tzv. nových sociálních hnutí a jejich souvislostí s environmentálními otázkami.cs
dc.format80 s. (129 884)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectetnografiecs
dc.subjectenvironmentální hodnotycs
dc.subjectindividualismuscs
dc.subjectkonzumerismuscs
dc.subjectnové kolektivycs
dc.titleEnviromentální hodnoty jako součást individuálního životního stylu a základ nových kolektivitcs
dc.title.alternativeEnvironmental values as part of individual lifestyles and the basis for new collectivitiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis dissertation is conceived as etnographie small informal groups. Members of this group react to their position acriomonious individualism resulting from the efforts of modern times to leave the responsibility for everything on individuals. Through ethnographic methods, this work shows, how is within this group shaped by shared collectivity, but also the individual attitudes of individuals. It is specific group of people, who come together for the purpose of producing and sharing of consumer values, which are from domestic sources without genetic modification, without chemical sprays, etc. The aim this people is to provide for themselves and for their families the best possible consumer values. Within etnografy were carried out interviews, observations of holding gatherings and observation e-mail conversations. During these gatherings the group members meet of production and consuming of homemade food. The thesis analyzes the attitude of individuals, who become part of the collectivity, in the context of individualization theory, theory new social movements, and their implications with environmental questions.en
dc.subject.translatedethnographyen
dc.subject.translatedenvironmental valuesen
dc.subject.translatedindividualismen
dc.subject.translatedconsumerismen
dc.subject.translatednew collectivityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mrazova_DP.pdfPlný text práce658,1 kBAdobe PDFView/Open
Mrazova_vedouci.docPosudek vedoucího práce45,5 kBMicrosoft WordView/Open
mrazova_oponent.docPosudek oponenta práce48,5 kBMicrosoft WordView/Open
Mrazova.JPGPrůběh obhajoby práce118,81 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.