Title: Spolková činnost ve vztahu k utváření identity
Other Titles: Guild activity in relation to identity formation
Authors: Bláhová, Martina
Advisor: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Referee: Jakoubková Budilová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24621
Keywords: identita;kolektivní identita;občanský sektor;dobrovolnictví;dobrovolnické spolky;venkov
Keywords in different language: identity;collective identity;civil sector;volunteerism;volunteer associations;rural
Abstract: Spolky, dobrovolnické organizace a spolková činnost jsou vlivný článek, který utváří podobu současné venkovské každodennosti. Občanské spolky jsou silnou sociální skupinou na vesnicích, venkově a malých městech. Spolky mohou být efektivním spolutvůrcem identity poskytují jedincům pocit odlišnosti a vymezení se vůči ostatním, dávají návod, jak konceptualizovat sám sebe a ostatní. Práce si klade za cíl postihnout kolektivní identitu spolku dobrovolných hasičů. Jak se utváří kolektivní identita v rámci dobrovolného spolku. Jakým způsobem spolek manifestuje svoji kolektivní identitu. A jak je tato identita přijímána jednotlivými členy sdružení. Dobrovolnické spolky jsou dobře uchopitelnou skupinou, protože mají jasně vymezené hranice, jak sociálně tak i prostorově a jejich kolektivní identita je právě dobře uchopitelná. Dobrovolní hasiči v současné době sdružuje okolo 350 tisíc dobrovolníků z řad obyvatel České republiky. Takto veliká členská základna dělá z dobrovolných hasičů jeden z nejsilnějších občanských spolků v České republice. Dobrovolné hasiče, díky svému působení, můžeme najít jak ve velkých městech, tak i na malých vískách a vesničkách, kde spolek tvoří sotva pár členů. Práce je rozdělena na několik kapitol. V první části jsou představeny teoretické koncepty, o které se bude opírat celý následující výzkum. Je zde představeno základní vymezení venkovského prostoru. Venkovský prostor není jen samotná lokalita, kde se nachází obce, ale je to prostor plný specifických sociálních vazeb a sítí, které utváří jeho současnou podobu. Občanská sdružení, místní spolky a organizace se velkou měrou podepisují právě na aktuálním vzhledu venkova.
Abstract in different language: Associations, voluntary organizations and social activities are an article that shapes the contemporary rural everyday life. Civil unions are a powerful social groups in villages, rural areas and small towns. Clubs can be an effective co-creator identity - give individuals a sense of difference and delimitation towards others, give instructions on how to conceptualise yourself and others. The work aims to capture the collective identity of the association of voluntary firemen. How creates collective identity under a voluntary association. How the association manifests its collective identity. And how is this identity adopted by individual members of the association. Volunteer organizations are good grasp group because they have clearly defined boundaries, both socially and spatially, and their collective identity is a very good grip. Volunteer firemen currently comprises around 350,000 volunteers from among the Czech population. This, large membership base makes the volunteer firefighters, one of the strongest civil societies in the Czech Republic. Volunteer firefighter, due to their action, we can find both in big cities and in small hamlets and villages, where the corporation is formed by only a few members. The work is divided into several chapters. The first part presents the theoretical concepts, which will underpin all subsequent research. There are introduced basic definition of rural areas. The rural space is not only the very site where the village is located, but it is a space full of specific social ties and networks that shape its current form. Civic associations, local clubs and organizations to sign a very large extent on the current appearance of the countryside.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Blahova_Spolkova_cinnost_ve_vztahu_k_identite.pdfPlný text práce407,66 kBAdobe PDFView/Open
Blahova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Blahova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Blahova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce490,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.