Title: Vyjádření každodenních rituálů: pochopení návštěv
Other Titles: Expression of everyday rituals: understanding visits
Authors: Tůmová, Jana
Advisor: Fatková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Bahenský František, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24630
Keywords: návštěva;hostitel;návštěvník;soukromí;intimita;vnímání domova;materialita;sociální vztahy;kulturní normy;komunikace;pohostinnost;gender
Keywords in different language: visit;host;visitor;privacy;perception of home;intimity;materiality;social relations;cultural norms;communication;hospitality;gender
Abstract: Tato práce pojednává o sociální události návštěv v kontextu současné české společnosti. Návštěva je chápána jako plánované setkání, jehož primární účel je sociální. Pozváním k návštěvě dáváme najevo sounáležitost, přátelství nebo snahu k navázání sociálního kontaktu. Během této události návštěvy dochází k utváření, udržování a upevňování sociálních vztahů. Situace návštěvy je charakteristická svoji nepřehledností, do níž vstupuje mnoho faktorů. Tato práce se snaží o vyjasnění a pochopení strukturace této události. Průběh návštěvy je ovlivněn věkem, genderem a socio-ekonomickým statusem zúčastněných. Mezi zúčastněné návštěvy patří hostitel a návštěvník, se kterými se pojí odlišné role a očekávání. S návštěvami se pojí určité očekávané způsoby chování, které podléhají sociálním normám kulturního prostředí. Situace návštěvy je mimo jiné utvářená verbální a neverbální komunikací. Do průběhu události návštěvy vstupují sociální vztahy, ale i materialita domova. Domov považujeme za soukromý prostor, do kterého vstup lidem zvenčí regulujeme, a proto se práce zaměřuje i na vnímání domova a soukromí. Práce pojednává také vztah genderu k vyjádření pohostinnosti. Tato práce pojednává návštěvu jako komplexní záležitost a analyzuje faktory, které do situace vstupují.
Abstract in different language: This thesis deals with social event visits in the context of contemporary czech society. The visit is seen as a meeting whose primary purpose is social. The invitation to visit we found the unity, friendship or efforts to establish social contact. This event occurs during the visits to the creation, maintenance and consolidation of social relations. The situation is characterized by the inconsistent visits, into which many factors. This work seeks to clarify and understand the structure of this event. The progress of the visit is influenced by age, gender and socio-economic status. Among the participating include visits to host and visitor, which carry different roles and expectations. With visits to govern specific expected behaviors, which are subject to the social standards of the cultural environment. The situation of the visit is inter alia formed by verbal and nonverbal communications. In the event of the visit are entering social relations, but also the materiality home. Home we consider private space into which regulate the entry of people from outside and therefore the work focuses on the perception of the home and privacy. The work deals with the relationship of gender to the expression of hospitality. This work deals with the visit as a complex issue and analyzes the factors that enter into the situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce631,83 kBAdobe PDFView/Open
Tumova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce877,8 kBAdobe PDFView/Open
Tumova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Tumova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce497,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.