Title: Kulturní interpretace poruchy učení: Rodičovské interpretace dyslexie u svých dětí.
Other Titles: Cultural interpretation of learning disability: Parental interpretation of dyslexia of their children.
Authors: Slavíková, Linda
Advisor: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24635
Keywords: intelektuální disabilita;rodičovské interpretace dyslexie;porucha učení;dyslexie;pedagogicko psychologický diskurz;das adam smith problem;kompetence;nekompetence;normalita;formální vzdělávání;anthropology of impairment-disability.
Keywords in different language: intellectual disability;parental interpretation of dyslexia;learning disability;dyslexia;pedagogical and psychological discourse;das adam smith problem;competence;incompetence;normality;formal education;anthropology of impairment-disability.
Abstract: Prvním základním teoretickým předpokladem předkládané diplomové práce je, že současná odborná definice dyslexie je chápána jako kulturně sociální konstrukt. Předpokladem práce je tedy představa, že odborná kategorie dyslexie představuje jakési formální porozumění tomu, co znamená být v rámci prostředí formálního vzdělávání v určitých ohledech (dovednostech či schopnostech) intelektuálně kompetentní a nekompetentní či intelektuálně způsobilý nebo nezpůsobilý. Jedná se tedy o převládající porozumění, které bylo generováno na základě řádu hegemonního diskurzu, v tomto případě na základě řádu pedagogicko- psychologického diskurzu. Druhým základním teoretickým předpokladem předkládané diplomové práce je představa, že rodičovské interpretace dyslexie jsou spoluprodukovány, vyjednávány spolu s odbornou interpretací dyslexie a rovněž se odvíjí od individuálních zkušeností a představ rodičů. Jinými slovy se v práci předpokládá, že rodič dítěte s dyslexií vytváří svou specifickou interpretaci jednak na základě odborné informace o tom, co dyslexie znamená a zároveň na základě svých každodenních, osobních či životních zkušeností. Proto cílem předkládané diplomové práce je antropologická interpretace kulturních, respektive rodičovských interpretací dyslexie. Tedy jinými slovy cílem této práce je snaha porozumět kulturním interpretacím dyslexie z mikro perspektivy rodičů dětí, kterým byla formální odbornou institucí (pedagogicko-psychologickou poradnou) stanovena tato forma intelektuální disability (dyslexie). Proto základem předkládané diplomové práce je kvalitativní výzkum, přičemž jako konkrétní výzkumný postup k vytváření kulturních dat byla zvolena výzkumná metoda narativních rozhovorů. K analýze získaných primárních kulturních dat zaznamenaných v podobě textu byla využita tematická obsahová analýza.
Abstract in different language: This master´s thesis deals with cultural or more precisely parental interpretations of dyslexia. The first basic theoretical assumption of this thesis is that the contemporary scholarly definition of the dyslexia is understood as a cultural and social construct. The professional category of dyslexia represents a kind of understanding of what it means to be intellectually competent and incompetent in the context of formal education. This understanding is supposed to be generated based on the order of (hegemonic) pedagogical and psychological discourse. The second basic theoretical assumption of this thesis is that the parental interpretations of dyslexia are formed along with the professional interpretation of dyslexia, and also are derived from individual experiences of parents. The aim of this thesis is an anthropological interpretation of parental interpretations of dyslexia. The study was supported by the qualitative research using narrative interviews as a specific technique for qualitative data collection. Thematic analysis was used as a method for qualitative data analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Slavikova_Linda.pdfPlný text práce293,43 kBAdobe PDFView/Open
Slavikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Slavikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Slavikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce498,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.