Title: Renesanční a novověké snahy o nalezení dokonalého jazyka
Other Titles: Searching the Perfect Language in the Renaissance and Modern Age
Authors: Pechmanová, Lucie
Advisor: Černá Jana, PhDr. Ph.D.
Referee: Jirák Petr, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24710
Keywords: filozofie jazyka;renesance;novověk;dokonalý jazyk;univerzální jazyk;novoplatonismus;hermetismus;prisca sapientia;kombinatorika
Keywords in different language: philosophy of language;renaissance;modern age;perfect language;universal language;neoplatonism;hermeticism;prisca sapientia;combinatorics
Abstract: Práce se věnuje analýze a komparaci dvou rozdílných přístupů k hledání jazyka společného všem lidem v období renesance a raného novověku. Tato snaha se projevuje ve dvou rozdílných stanoviscích, a sice jako snaha nalézt a obnovut dokonalý jazyk, tedy jazyk, kterým se mluvilo před zmatením jazyků, a pokusy o vytvoření univerzálního filozofického jazyka. Práce rámcově představuje rozdílné názory k této problematice. Je zde představeno myšlení například Dante Alighieriho, renesančních novoplatoniků, Francise Bacona, René Descarta, Jana Ámose Komenského nebo Gottfreida Wilhelma Leibnize. Závěr práce je věnován reflexi těchto snah v dílech Thomase Mora, Hectora Saviniena Cyrana z Bergeracu a Johnatanna Swifta.
Abstract in different language: The thesis engages in analysis and comparison of two different approaches to searching one language for everyone. This effort is showed in two different attitudes, as searching of the perfect language, the language spoken before the confusion of the tongues, and as the attempt to create universal philosophical language. The thesis presents in outline the different opinions to this issue. There are presented the thoughts of Dante Alighieri, neoplatonics, Francis Bacon, René Descartes, John Amos Comenius or Gottfried Wilhelm Leibniz. The end of the thesis devoted to the reflection of this attempts in the literary works of Thomas More, Hector Savinien Cyrano de Bergerac a Johnathan Swift.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pechmanova.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
pechmanova_cerna.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
pechmanova_jirak.pdfPosudek oponenta práce178,84 kBAdobe PDFView/Open
Pechmanova Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce73,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.