Title: Vliv velikosti kohorty narození na vzdělání v ČR.
Other Titles: Birth cohort size effect on education in the Czech Republic.
Authors: Mašat, Václav
Advisor: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Referee: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24829
Keywords: velikost kohorty narození;vzdělání;porodnost;pisa;česká republika;vlivy na vdělání;vlivy na porodnost;skóre z testů
Keywords in different language: birth cohort size;education;pisa;czech republic;birth rate;impact on birth rate;impact on education results;test score
Abstract: Tématem mé práce bude zjistit, jak velikost kohorty ovlivňuje kvalitu vzdělání v České republice. Proměna kvality vzdělání je v českém kontextu poměrně diskutované téma, podobně, jako demografické změny týkající se porodnosti. V první části práce se zaměřím na teoretické uchopení problematiky možného vlivu velikosti kohorty na kvalitu vzdělání. K tomu využiji české, ale i zahraniční výzkumy a publikace, které se touto problematikou zabývaly, ať už v českém, či zahraničním kontextu. Další část práce bude věnovaná samotnému výzkumu toho, jak, a zda vůbec velikost kohorty ovlivňuje výslednou kvalitu vzdělání v České republice. K tomuto výzkumu využiji dostupná statistická data (z ročenek Českého statistického úřadu a výsledků Mezinárodního průzkumu znalostí studentů - PISA), která zkoumají údaje, jako je například počet narozených, počet absolventů jednotlivých stupňů škol a jejich znalosti.
Abstract in different language: The aim of my bachelor thesis will be to find out, how does birth cohort size influences the education quality in Czech republic. Fluctuation of education quality is well discussed issue in Czech context, same as demographic changes like birth rate. In the first part of my thesis, i will focus on theoretical look at possible influence of birth cohort cize on education quality. To do so, i will use both czech and foreign researches and publications examining this issue both in czech and foreign context. Another part will be composed of the analysis how and if the birth cohort size influences the education quality in Czech Republic. For this i wil use the statistc data (both from PISA and CSO) which are monitoring data like birth rate, number of school absolvents and level of their knowledges.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce603 kBAdobe PDFView/Open
masat_ved.docxPosudek vedoucího práce27,62 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Masat_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce40 kBMicrosoft WordView/Open
Masat.JPGPrůběh obhajoby práce67,49 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.