Title: Laboratorní experiment v sociologii: replikace Aschova experimentu
Other Titles: Laboratory Experiment in Sociology: Replication of Asch's Experiment
Authors: Plaubová, Kateřina
Advisor: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Dirga Lukáš
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24832
Keywords: sociální psychologie;laboratorní experiment;experiment v sociologii;konformita;solomon asch;replikace
Keywords in different language: social psychology;laboratory experiment;experiment in sociology;conformity;solomon asch;replication
Abstract: Cílem této bakalářské práce je replikace Aschova experimentu o konformitě. V teoretické části práce se věnuji vymezení pojmu konformita, použití laboratorního experimentu v sociálních vědách a rovněž představuji Aschův původní experiment a jeho kritiku. Inovace této práce spočívá v odlišné metodě sběru dat, a sice pomocí tabletu a elektronického dotazníku. Věnuji se především vlivu věku a pohlaví na míru konformity. Z výsledků analýzy sesbíraných dat vyplývá, že ženy mají větší tendenci být konformnější než muži a mladší část populace vykazuje větší míru konformního jednání než starší část populace.
Abstract in different language: Aim of this thesis is replication of Asch's experiment about conformity. In theoretical part of thesis I focus on definition of term conformity, usage of laboratory experiment in social sciences and also introducing original Asch's experiment ans his critics. Innovation of this thesis is in different method of data collection, which is made via tablet and electronic questionnaire. My focus is especially on influence of age and sex to extent of conformity. According to analysis of data is finding like this; women have tendency to be more conform than men and younger part of population is likely to be more conform than the older part of population.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plaubova_bakalarska_prace_2016.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Plaubova_posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce38,5 kBMicrosoft WordView/Open
PLAUBOVA_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce43 kBMicrosoft WordView/Open
Plaubova.JPGPrůběh obhajoby práce91,9 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24832

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.