Název: Bulhaři v České Republice
Další názvy: Bulgarians in the Czech Republic
Autoři: Baranec, Michal
Vedoucí práce/školitel: Jakoubek Marek, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Fatková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24846
Klíčová slova: ekonomika;imigrace;integrace;akulturace;majoritní společnost;tradice;náboženství;rekrutace;personální agentura;příbuzenský vztah;identita
Klíčová slova v dalším jazyce: economy;imigration;integration;acculturation;the majority;tradition;religion;recruitment;staffing agency;relationships;identity
Abstrakt: Mým záměrem v teoretické části je přiblížit historickou perspektivu bulharské imigrační politiky a současnou imigrační politiku na území ČR. Vyhodnocením polostrukturovaných rozhovorů vymezit míru integrace do naší společnosti, založenou především na míře a znalostech českého jazyka, jakožto i vztahy s majoritní českou společností, dosažením vzdělání a délce pobytu v ČR. Analyzovat způsob rekrutace a vymezit roli příbuzenských vztahů, vztahujících se nejen k systému rekrutace ale také k míře idenity, tedy dodržování kulturních tradic, náboženství a kontaktů s ostatními bulhary v naší republice.
Abstrakt v dalším jazyce: My intention in the theoretical part is closer to the historical perspective of immigration policy Bulgarians and current immigration policy in the Czech Republic. Evaluation of semi-structured interviews to define the extent of integration in our society, based primarily on the level and knowledge of the Czech language, as well as relationships with the majority Czech society, reaching the education and length of stay in the country. Analyze the recruitment and define the role of family relationships, relating not only to the system of recruitment but also to measure idenity, therefore, respect for cultural traditions, religion and contacts with other Bulgarians in our country.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Michal Baranec 2015.pdfPlný text práce311,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baranec_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baranec_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce947,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baranec_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce681,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24846

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.