Název: Inkluze cizinců na základní škole v Sokolově na příkladu žáků z bývalého Sovětského svazu
Další názvy: Inclusion of foreigners at elementary school in Sokolov on the example of students from the former Soviet Union
Autoři: Horáčková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Vanková Klára, Mgr. Ph.D.
Oponent: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24854
Klíčová slova: žáci-cizinci;vzdělávání cizinců;integrace;inkluze;inkluzivní vzdělávání;identita;klima školní třídy
Klíčová slova v dalším jazyce: pupils-foreigners;education of foreigners;integration;inclusion;inclusive education;identity;climate of school class
Abstrakt: Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vzděláváním cizinců na základní škole a klimatem školní třídy, kterou navštěvují cizinci. Dále jsou uvedeny koncepty inkluze, integrace, inkluzivního vzdělávání a identity. Praktická část se snaží o představení žáků-cizinců z Ruské federace a Ukrajiny, kteří navštěvují základní školu. Dále se snaží přiblížit, jak se žák-cizinec cítí v novém prostředí cizí země, jak se vypořádává s novým jazykem a s čím se ve třídě během svého studia setkává. Cílem této bakalářské práce je přiblížit proces inkluze a integrace žáků-cizinců do třídního kolektivu a poskytnout hlubší pohled na tyto cizince ze zemí bývalého Sovětského svazu v českém prostředí, a to zejména pomocí případové studie.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the education of foreigners in elementary school and classroom climate, which is attended by foreigners. The following are the concepts of inclusion, integration, inclusive education and identity. The practical part tries to introduce pupils-foreigners from Russia and Ukraine attending elementary school. It tries to show how the foreigners feel in the new environment of a foreign country, how they deal with a new language and with what they meet during their studies. The aim of this thesis is to describe the process of inclusion and integration of pupils-foreigners into the class community and provide a deeper look at these foreigners from countries of the former Soviet Union in the Czech environment, especially using case study.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Barbora Horackova.pdfPlný text práce930,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horackova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horackova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horackova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce522,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24854

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.