Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVanková Klára, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorHoráčková, Barbora
dc.contributor.refereeLozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-2
dc.date.accessioned2017-02-21T09:55:36Z-
dc.date.available2015-10-12
dc.date.available2017-02-21T09:55:36Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier65831
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24854
dc.description.abstractTato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vzděláváním cizinců na základní škole a klimatem školní třídy, kterou navštěvují cizinci. Dále jsou uvedeny koncepty inkluze, integrace, inkluzivního vzdělávání a identity. Praktická část se snaží o představení žáků-cizinců z Ruské federace a Ukrajiny, kteří navštěvují základní školu. Dále se snaží přiblížit, jak se žák-cizinec cítí v novém prostředí cizí země, jak se vypořádává s novým jazykem a s čím se ve třídě během svého studia setkává. Cílem této bakalářské práce je přiblížit proces inkluze a integrace žáků-cizinců do třídního kolektivu a poskytnout hlubší pohled na tyto cizince ze zemí bývalého Sovětského svazu v českém prostředí, a to zejména pomocí případové studie.cs
dc.format57 s. (90 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectžáci-cizincics
dc.subjectvzdělávání cizincůcs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectinkluzecs
dc.subjectinkluzivní vzdělávánícs
dc.subjectidentitacs
dc.subjectklima školní třídycs
dc.titleInkluze cizinců na základní škole v Sokolově na příkladu žáků z bývalého Sovětského svazucs
dc.title.alternativeInclusion of foreigners at elementary school in Sokolov on the example of students from the former Soviet Unionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the education of foreigners in elementary school and classroom climate, which is attended by foreigners. The following are the concepts of inclusion, integration, inclusive education and identity. The practical part tries to introduce pupils-foreigners from Russia and Ukraine attending elementary school. It tries to show how the foreigners feel in the new environment of a foreign country, how they deal with a new language and with what they meet during their studies. The aim of this thesis is to describe the process of inclusion and integration of pupils-foreigners into the class community and provide a deeper look at these foreigners from countries of the former Soviet Union in the Czech environment, especially using case study.en
dc.subject.translatedpupils-foreignersen
dc.subject.translatededucation of foreignersen
dc.subject.translatedintegrationen
dc.subject.translatedinclusionen
dc.subject.translatedinclusive educationen
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translatedclimate of school classen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Barbora Horackova.pdfPlný text práce930,65 kBAdobe PDFView/Open
Horackova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Horackova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Horackova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce522,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.