Title: Rovná: Příspěvek k etnografii pohraniční obce
Other Titles: Rovná: A contribution on the ethnology of the frontier municipality
Authors: Nováková, Kateřina
Advisor: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Referee: Bahenský František, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24860
Keywords: socialistická vesnice;kolektivní paměť;pohraniční vesnice;pohraničí;vojenský výcvikový tábor prameny;obec rovná;sokolovsko;orální historie
Keywords in different language: socialist village;collective memory;borderland;military training camp prameny;village rovná;oral history
Abstract: Cílem práce je reflexe a analýza dobových pokusů o vybudování "socialistická vesnice" v západočeském pohraničí. Jako příklad byla zvolena obec Rovná ve Slavkovském lese, jejíž historií od založení se zabývám v první části. Dále popíšu historické momenty, které ovlivnily situaci Rovné. Nejvýznaměší bylo vysídlení původního německého obyvatelstva, čímž došlo výrazné proměně sídelní struktury. Katastr Rovné připadl do území Vojenského výcvikového tábora Prameny a spolu s dalšími obcemi ve Slavkovském lese byla úplně srovnána se zemí. Práce vychází z regionální literatury, archivním pramenů a z pramenů získaných prostřednictvím kvalitativního výzkumu s orálněhistorickými rozhovory s respondenty, kteří na Rovné bydleli nebo ji navštěvovali v socialistické éře. V poslední analytické části popisuji vybudování zemědělského experimentu, a sice o vybudování socialistické vesnice. Popíši život v obci z pohledu lidí, její klady a zápory. Nakonec krátce představím situaci v obci po revoluci.
Abstract in different language: The goal of this thesis is the reflection and analysis of attempts to build up a "socialist village" in the West-Bohemian borderland. The village of Rovná in Slavkovský les was chosen as an example, the history of founding is described in the first charter. Then, the historical moments affecting the situation of the village will be described. The most important is the expulsion of the original German inhabitants, which drastically changed the resident situation.The estates of Rovná fell under the control of the Military training camp Prameny and along with other villages in Slavkovský les leveller to the ground. The thesis works with the regional literature, archive resources and other informatik gained by the qualitative research with the oral-history interview with respondents who ether lived in Rovná or visited it regularly during the period of socialism. The last, analytical part, describes building up of the agricultural experiment, that is, creating of a socialist village. The life as viewed by the people will be described, as well as the positive and negative sides of living in such an experiment. The comparison of the situation nowadays follows.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KN-BP.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce809,02 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce375,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.