Title: Postoj k duševně nemocným z mezikulturní perspektivy.
Other Titles: Attitudes to mentally disadvantaged in a cross-cultural perspective.
Authors: Bokrová, Ilona
Advisor: Jakoubková Budilová Lenka, Mgr. Ph.D.
Referee: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24870
Keywords: schizofrenie;psychóza;psychoterapie;invalidita;sociální rehabilitace;šamanismus;ayahuasca;halucinogenní rostliny;komunitní péče;chráněné bydlení
Keywords in different language: schizophrenia;psychosis;psychotherapy;invalidity;social rehabilitation;shamanism;ayahuasca;hallucinogenic plants;community care;protected residence
Abstract: Výzkum sledoval roční zúčastněné pozorování pobytu klientů v chráněném bydlení a jejich adaptaci do společnosti. V roce 2014 opustilo chráněné bydlení šestnáct osob s diagnózou schizofrenie. Z výzkumu vyplynulo, že u třinácti klientů se adaptace nezdařila a tři klienti se během roku 2014 zapojili do pracovního procesu a získali vlastní bydlení. Dalším cílem výzkumu byly nestrukturované rozhovory s nemocnými, u kterých byly diagnostikovány různé druhy schizofrenie. Otázky směřovaly na dobu rozvinutí jejich onemocnění a na vnímání postoje společnosti k této nemoci. Všichni dotazovaní se cítí společností diskreditovaní a je pro ně onemocnění stigmatizující.
Abstract in different language: The research followed up a one-year participated stay of the clients in the protected residence and their integration into the society. In the year 2014 16 persons with a diagnosis of schizophrenia left the protected residence. The research shown that by 13 of the clients the adaptation has failed and three clients during the year 2014 tied themselves into the work process and gained their own living. The next goal of the research were unstructured interview with the ill people by whom various kinds of schizophrenia were diagnosed. The questions were aimed at the progress time of their illness and to their perception of the stance of the society to this illness. All the questioned persons feel discredited by the society and stigmatized by the illness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace 11. 15.pdfPlný text práce800,81 kBAdobe PDFView/Open
Bokrova_posudek vedouciho_leden 2016.pdfPosudek vedoucího práce847,62 kBAdobe PDFView/Open
Bokrova_posudek oponenta_leden2016.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Borkova_prubeh obhajoby_leden 2016.pdfPrůběh obhajoby práce376,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.