Název: Smrt společníka v.o.s. a její právní následky
Další názvy: Death of a partner in an ordinary partnership and its legal consequences
Autoři: Adamčík, Marek
Vedoucí práce/školitel: Holejšovský, Josef
Oponent: Dvořák, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2488
Klíčová slova: historie;právo;obchodní právo;obchodní společnost;veřejná obchodní společnost;společník;smrt;dědictví;nástupnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: history;law;business law;business corporation;ordinary partership;partner;death;heritage;successorship
Abstrakt: Práce přináší pohled na veřejnou obchodní společnost jako na společnost osobní s nízkou úrovní formalizace, který má místo i v současné moderní společnosti. Současně popisuje historii tohoto druhu obchodní společnosti v českém prostoru a jeho tradici v něm. Těžiště práce leží v provedení analýzy, kritiky a komparaci jednotlivých úprav hlavních důsledků smrti společníka veřejné obchodní společnosti jak s ohledem na platnou právní úpravu podle obchodního zákoníku tak podle budoucí již přijaté právní úpravy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V rámci sledovaného tématu je zdůrazněna řada změn, které nová právní úprava přináší, se zaměřením na to, jak nová úprava odstraňuje některé nedostatky úpravy současné, avšak některé rovněž neřeší a některé dokonce prohlubuje či zavádí problémy nové. Součástí práce je proto i řada návrhů zdokonalení nové úpravy a odstranění vymezených nedostatků formou úvah de lege ferenda pro zavedení některých ustanovení nových.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis introduces a public limited company (PLC) as a highly individualistic company with low formal standing which has its place in our modern society. Simultaneously, the thesis describes history and tradition of PLC in the Czech lands. Focus of my thesis is to analyze, criticise and compare the legal provisions following the death of an associate in a PLC. It is accomplished regarding legal provision contained in the commercial act as well as in the new civil code and new business corporation act which both comes into law soon. My thesis, following its goal, accentuates a lot of changes, which brings new legal provision with aim at how new code removes some of the problems of the current code, while not removing others and even introducing new ones. Therefore, part of my thesis contains plenty of proposals for improving the new legal provision and elimination identified deficiencies, based on my consideration de lege ferenda, including my own proposals of new legal definition.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Smrt spolecnika verejne obchodni spolecnosti.pdfPlný text práce526,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Adamcik-1.pdfPosudek vedoucího práce717,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Adamcik-2.pdfPosudek oponenta práce995,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Adamcik Marek.pdfPrůběh obhajoby práce290,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2488

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.