Title: Středověké trestní právo v Českých zemích
Other Titles: Medieval criminal law in the Czech lands
Authors: Sládková, Miroslava
Advisor: Suchánek Drahomír, PhDr. Ph.D.
Referee: Kodetová Petra, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24888
Keywords: zločin;trest;soudnictví;právo
Keywords in different language: crime;punishment;justice;law
Abstract: Téma mé bakalářské práce se zaměřuje na středověké trestní právo v českých zemích s důrazem na jednotlivé zločiny a jejich tresty. V práci popisuji, jak se vyvíjelo české právo v minulosti a jak vypadalo trestní právo v této době. Důraz rovněž kladu i na jednotlivé soudy, vyskytující se v tomto období. V soudnictví popisuji celý soudní proces, jak šel za sebou. Od předvolání k soudu, přes líčení, výslechy, útrpné právo až k rozsudku. Významnou fází soudního řízení byla i exekuce, neboli nucený výkon rozhodnutí. Ta nastupovala v okamžiku, kdy nebyla dobrovolně splněna povinnost uložená v rozsudku. Značnou pozornost však věnuji jednotlivým trestným činům a jejich následným trestům. U trestů ve své práci upozorňuji zejména na jejich výrazný symbolický charakter a také na jejich krutost. Středověké tresty se měly stát především nástrojem odstrašení dalších potencionálních pachatelů. V případě trestu smrti například uvádím, který ze způsobů jeho výkonu byl typický pro muže a který pro ženy, nebo který způsob popravy byl považovaný za čestný a který nikoliv.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis focuses on the medieval criminal law in the Czech lands, with an emphasis on individual crimes and punishments. In the work, I describe how the Czech law developed in the past and how the criminal law looked like at that time. Another emphasis is also put on individual courts occurring in this period. In the judiciary, I describe the entire judicial process from summoning to court, through the trial itself, interrogation and torture up to the judgment. An important phase of the judicial process was an execution, otherwise forced execution of the judgement. This occurred when the obligation imposed in the judgment was not voluntarily executed. Furthermorer, I pay attention to individual crimes and their subsequent punishments. In the case of criminal penalties, I refer in particular to their distinctive symbolic character as well as to their cruelty. Medieval punishments were primarily meant to deter other potential offenders. I use the example of death penalty to show which type of its enforcement was typical for men and which one for women or what type of execution was considered as honourable.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace pdf.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Sladkova posudek vedouciho0001.pdfPosudek vedoucího práce785,98 kBAdobe PDFView/Open
Sladkova posudek oponenta0001.pdfPosudek oponenta práce978,08 kBAdobe PDFView/Open
Sladkova.pdfPrůběh obhajoby práce269,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.