Title: Škola chůze u cévní mozkové příhody
Other Titles: Gait Training in Cerebral Vascular Accident
Authors: Procházková, Lenka
Advisor: Wanka, Pavel
Referee: Ryba, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2492
Keywords: mozkové ischemie;mozkové hemoragie;základní vyšetření;hodnotící škály;rehabilitace;metoda;vertikalizace;nácvik;chůze
Keywords in different language: brain ischemia;brain hemorrhage;basic examination;rating scales;rehabilitation;method;verticalization;training;walk
Abstract: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zabývá charakteristikou a rizikovými faktory cévních mozkových příhod, jejich rozdělením, symptomatologií, diagnostikou z pohledu fyzioterapie. Je zde popsána rehabilitace v jednotlivých stádiích a nejčastěji používané metody ve fyzioterapii. V praktické části je stanoven cíl a hypo-tézy. V kazuistice je popsána anamnéza, vyšetření a navržen krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán zejména z hlediska vertikalizace a nácviku chůze. Dále je zde vyhodnoceno dotazníkové šetření.
Abstract in different language: The bachelor thesis consists of two parts. The theoretical part deals with the characteristics and risk factors of cerebrovascular accidents (CVA), their classification, symptomatology and diagnostics from the view of physiotherapy. This part describes rehabilitation in individual stages and methods applied most frequently in physio-therapy. Both the objective and hypotheses are determined in the practical part. The case study describes the anamnesis and examination and proposes a short-term and long-term rehabilitation plan namely from the view of verticalization and walk training. In addition, a research inquiry is evaluated in this part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Lenka Prochazkova.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
Prochazkova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce986,95 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prochazkova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,14 MBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce825,33 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.