Název: Škola chůze u cévní mozkové příhody
Další názvy: Gait Training in Cerebral Vascular Accident
Autoři: Procházková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Wanka, Pavel
Oponent: Ryba, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2492
Klíčová slova: mozkové ischemie;mozkové hemoragie;základní vyšetření;hodnotící škály;rehabilitace;metoda;vertikalizace;nácvik;chůze
Klíčová slova v dalším jazyce: brain ischemia;brain hemorrhage;basic examination;rating scales;rehabilitation;method;verticalization;training;walk
Abstrakt: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zabývá charakteristikou a rizikovými faktory cévních mozkových příhod, jejich rozdělením, symptomatologií, diagnostikou z pohledu fyzioterapie. Je zde popsána rehabilitace v jednotlivých stádiích a nejčastěji používané metody ve fyzioterapii. V praktické části je stanoven cíl a hypo-tézy. V kazuistice je popsána anamnéza, vyšetření a navržen krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán zejména z hlediska vertikalizace a nácviku chůze. Dále je zde vyhodnoceno dotazníkové šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis consists of two parts. The theoretical part deals with the characteristics and risk factors of cerebrovascular accidents (CVA), their classification, symptomatology and diagnostics from the view of physiotherapy. This part describes rehabilitation in individual stages and methods applied most frequently in physio-therapy. Both the objective and hypotheses are determined in the practical part. The case study describes the anamnesis and examination and proposes a short-term and long-term rehabilitation plan namely from the view of verticalization and walk training. In addition, a research inquiry is evaluated in this part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Lenka Prochazkova.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce986,95 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prochazkova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,14 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce825,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2492

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.