Název: Das Nationale als Bestandteil der Ausdrucksmittel der Werbung
Další názvy: National Identity Reflected in the Language Means of Advertising
Autoři: Dohnalová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Oponent: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24937
Klíčová slova: reklama;národ;národní identita;jazyk reklamy;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: advertising;nation;national identity;language of advertising;analysis
Abstrakt: Téma této bakalářské práce se nazývá "Národní identita jako součást jazykových prostředků reklamy". Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je charakterizován termín "reklama" a to jak z ekonomického, tak i z jazykového hlediska. Jsou vysvětleny termíny jako cíl reklamy, cílová skupina nebo druhy médií. Zvláštní pozornost je věnována také jazyku reklamy. V praktické části se autorky zabývá analýzou vybraných reklam, které obsahují národní prvky. Jsou učeny tři kategorie reklam, ve kterých jsou konktrétní reklamy obsahově a/nebo jazykově analyzovány. Cílem této práce je představit aspekt národní identity reflektovaný v reklamě a na základě českých a německých reklam ukázat, jak je zde vyjádřena a využívána.
Abstrakt v dalším jazyce: The name of this bachelor thesis is "National Identity Reflected in the Language Means of Advertising". The thesis is divided into two parts. In the theoretical part there is definied the term "Advertising" from the economical point of view as well as from the linguistic. There are explained other terms such as the Purpose of Advertising, the Target Group or the Types of Media. The author also focuses on the Language of Advertising. In the practical part follows the analysis of the chosen adverts, that contain the national elements. There are three sorted categories of adverts. Those chosen adverts are analyzed on the basis of content and/or language. The aim of this thesis is to present the national aspect reflected in the advertising and to show how is the aspect represented and used on the basis of Czech and German adverts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_VeronikaDohnalova_2016.pdfPlný text práce677,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dohnalova V.pdfPosudek vedoucího práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dohnalova O.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dohnalova.jpegPrůběh obhajoby práce425,81 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24937

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.