Title: Spuren der jüdischen Minderheit auf dem Gebiet der Stadt Horažďovice
Other Titles: Traces of the Jewish national minority in the region of Horažďovice.
Authors: Štěpáníková, Veronika
Advisor: Smolíková Marie, PhDr.
Referee: Kučera Petr, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24943
Keywords: horažďovice;historie;obyvatelstvo;průmysl;židovství;židé;jazyky;židovské památky;národnostní menšina
Keywords in different language: horažďovice;history;population;industry;jewism;jews;languages;jewish monuments;national minority
Abstract: Úkolem této bakalářské práce je popsat stopy židovské menšiny na území města Horažďovic. Práce se pomyslně dělí na dvě hlavní části a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, které všeobecně pojednávají o daném tématu. Dvě kapitoly pojednávají o Horažďovicích jako městě, židovství, židech a jejich jazycích. Informace z prvních dvou kapitol slouží jako podpůrný materiál k lepšímu pochopení souvislostí ve třetí kapitole. Třetí kapitola se pak zabývá onou konkrétní židovskou menšinou, která v Horažďovicích žila, a stopami, které po sobě zanechala. Pátá kapitola se věnuje dotazníku, který hodnotí hloubku informací, které horažďovičtí občané o židovské menšině v Horažďovicích mají. Dotazníku se zúčastnili respondenti různých věkových kategorií a různých stupňů nejvyššího dosaženého vzdělání, kteří trvale žijí v Horažďovicích nebo jejich blízkém okolí.
Abstract in different language: The goal of this bachelor work is to describe the traces of the Jewish minority in the region of Horažďovice. The work is devided into two main parts, namely theoretical part and practical part. The theoretical part contains three chapters, which deal with the topics of Horažďovice as a town and the Judaism, the Jews and their languages. The pieces of information from these two chapters support the better understanding of connections in the third chapter. The third chapter is concerned with the concrete Jewish minority, which has lived in Horažďovice, and the traces it left in the town. The fifth chapter is dedicated to questionnaire, which judges the amount of pieces of information, which the citizen of the town Horažďovice have about the Jewish minority in Horažďovice. In the questionnaire have participated respondents of various age groups as well as various degrees of education, who permanently live in Horažďovice or its closest surroundings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Stepanikova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Stepanikova.jpegPrůběh obhajoby práce485,15 kBJPEGView/Open
stepanikova V.jpegPosudek vedoucího práce917,27 kBJPEGView/Open
stepanikova O.pdfPosudek oponenta práce2,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.