Title: Porovnávání dostupných metod pro měření tělesného tuku
Other Titles: Comparison of methods available for body fat measuring
Authors: Plachá, Adéla
Advisor: Sedláček Pavel, MUDr.
Referee: Beránek Václav, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24990
Keywords: tělesné složení;pasivní tělesná hmota;typologie;obezita;riziko;antropologie;měření;přístroj;bmi;proband
Keywords in different language: body composition;fat;typology;obesity;risk;antropology;measurement;method;device;bmi;proband
Abstract: Bakalářská práce na téma "Porovnávání dostupných metod pro měření tělesného tuku" se zaměřuje na popis jednotlivých metod analyzujících složení lidského těla především na tukovou tkáň. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část čtenáře seznamuje s tělesným složením a tělesnou typologií člověka. Dále je poskytnut pohled na jednu z civilizačních chorob současnosti - obezitu a její prevenci. Nakonec je podstatná část věnována antropometrii a měřícím metodám určující jednotlivá komponenta. Praktická část zahrnuje kvantitativní výzkum, obsahující měření tělesného tuku s následným porovnáváním výsledných hodnot a doplňkové dotazníkové šetření, zjišťující informovanost populace o tělesném tuku a o možnostech jeho měření.
Abstract in different language: Bachelor thesis "Comparison of methods available for body fat measuring" focuses on the description of the various methods of analyzing the composition of the human body, primarily to fat tissue. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part acquaints readers with a composite body and physical typology of human. Further is provided a view of one of the lifestyle diseases today - obesity and preventive. Finally, a substantive part is relates anthropometry and measuring methods for determining various physical component. The practical part includes values and supplemental questionnaire survey ascertaining the awereness of the population about body fat and about how to measure it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Porovnavani dostupnych metod pro mereni telesneho tuku. Placha Adela, AVZ, 2016.pdfPlný text práce2,56 MBAdobe PDFView/Open
Placha VP.pdfPosudek vedoucího práce918,61 kBAdobe PDFView/Open
Placha OP.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Placha.pdfPrůběh obhajoby práce378,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24990

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.