Název: Efekt aktivizačních programů k podpoře soběstačnosti seniorů v ústavní péči
Další názvy: The effect of activation programmes supporting self sufficiency of institutionalized elderly people
Autoři: Kolingerová, Radka
Vedoucí práce/školitel: Nová, Štěpánka
Oponent: Melicharová, Iva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2506
Klíčová slova: aktivizační programy;senior;soběstačnost;vaskulární demence
Klíčová slova v dalším jazyce: activation programs;senior;self-sufficiency;vascular dementia
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vlivem aktivizačních programů na soběstačnost seniorů. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a část praktickou. Teoretická část je tvořena pěti kapitolami. První kapitola se zabývá pojmy, které jsou svým obsahem blízké geriatrii a problematice stáří. Druhá kapitola pojednává o vaskulární demenci, na kterou jsem práci a výzkum soustředila. Třetí kapitola seznamuje se službami a péčí poskytující se v naší republice spoluobčanům seniorského věku. Ve čtvrté kapitole se věnuji soběstačnosti. Závěrečná, pátá kapitola obsahuje jednotlivé aktivizační programy. Praktická část obsahuje několik výzkumných šetření, které mají za úkol vyvrátit či potvrdit hypotézy a seznámit s výsledky výzkumného šetření, jenž probíhalo v geriatrickém zařízení v Plzni. Obě části práce mají své fotografické, grafické a testovací přílohy, které volně navazují na text práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the influence of the effect of activation programs supporting self-sufficiency of elderly people. This thesis consists of five main parts. The first part is dealing with the concepts which are close in content to geriatrics and problematics of the old age. In the second part I was focusing on vascular dementia. The third part of this thesis is supposed to familiarize you with the service and care provided in our country to senior people. In the fourth part I focus on self-sufficiency and the final fifth part consists of each of activation program. In the practical part there are some of the research survey which are supposed to refute or confirm my hypothesis and also it should be able to allow others to see the results of research which I did in geriatric facility in Plzeň. Both parts ( practical and theoretical ) have their own photographs and also grafic and test appendices which are fluently following up on this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP RK tisk.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolingerova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce889,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kolingerova - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,79 MBZIPZobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce883,98 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2506

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.