Title: Specifická opatření ve zdravotnických zařízeních v péči o klienty se zrakovým handicapem
Other Titles: Specific measures in health care facilities for clients with visual impairments.
Authors: Marešová, Michaela
Advisor: Macháčková Irena, Mgr.
Referee: Kroupová Lenka, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25067
Keywords: komunikace;nevidomost;ošetřovatelská péče;slabozrakost;specifické opatření;zrakové postižení
Keywords in different language: communications-blindness-nursing care-low vision-specific measures-visual impairment
Abstract: Tématem této bakalářské práce jsou specifická opatření ve zdravotnických zařízeních v péči o klienty se zrakovým handicapem. V teoretické části jsou popsány nejčastější příčiny zrakového postižení, je zde vymezen rozdíl mezi slabozrakostí a nevidomostí. Dalším popisovaným aspektem je komunikace, prostorová orientace a zrakově handicapovaný klient ve zdravotnickém zařízení. Poznatky uvedené v teoretické části jsou čerpány z literatury a z internetových zdrojů. Praktická část se věnuje rozhovorům s klienty, kteří mají bohaté zkušenosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení. Důležité zde jsou jejich pozitivní i negativní zkušenosti. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky výzkumné studie a jsou zde uvedena doporučení pro praxi. Jako výstup z práce byla vytvořena jednoduchá brožura se základními radami pro zdravotní personál, jak specificky přistupovat k ošetřovatelské péči o zrakově handicapovaného klienta.
Abstract in different language: The theme of Bachelor thesis are specifics measures in medical facilities in the care of clients with visual impairment. The theoretical part describes the most common causes of visual impairment, there is defined the difference between amblyopia and blindness. Another described aspect is communication, spatial orientation and visually impaired clients in medical facilities. The findings of the theoretical part are drawn from literature and from internet sources. The practical part is devoted to interviews with clients who have extensive experience with stay in medical facilities. Important are their positive as well as negative experiences. The conclusion of this Bachelor thesis summarized the findings of a research study. There are recommendations to be used in practice. As the output of the work was suggested a simple brochure with basic advices for medical personnel to specifically address the nursing care of the visually handicapped clients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC 22.3.2016 HOTOVA (2).pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Maresova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce883,49 kBAdobe PDFView/Open
Maresova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Maresova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce76,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.