Title: Institucionalizovaná paliativní péče
Other Titles: Institutionalised palliative care
Authors: Nováková, Petra
Advisor: Kroupová Lenka, Mgr.
Referee: Felzmannová Radka, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25070
Keywords: uganda;česká republika;paliativní péče;hospic;domácí péče;umírání;ošetřování;symptomy;financování;vzdělávání;tabuizace;hiv/aids;karcinom
Keywords in different language: uganda;czech republic;palliative care;hospice;home care;dying;treatment;symptoms;finance;education;taboo;hiv/aids;carcinom
Abstract: V bakalářské práci je věnována pozornost na rozdílnost poskytování paliativní péče o nemocné ve dvou diametrálně odlišných zemí světa, kterými jsou Česká republika a Uganda. Práce je rozdělena do dvou základních částí. Tou první je část teoretická, kde jsou popsány stručné počátky paliativní péče a její vývoj v obou zemích, potřeby nemocných, dále léčba symptomů, nezbytnou součástí je i komunikace, psychologie a péče o zemřelého. V praktické části je využito kvalitativní výzkumné šetření metodou polostrukturovaného rozhovoru respondenta z Ugandy a respondenta z České republiky. Oba respondenti poskytují odbornou paliativní péči v oboru všeobecná sestra. Rozhovor je zaměřen na výpovědi a fakta v poskytování paliativní péče ve vybraných zemích, kterým se snažím poukázat na danou problematiku.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is focused on the diversity of palliative care for patients in two diametrically different countries, the Czech Republic and Uganda. The work is divided into two parts. The first is a theoretical part, which describes the origins of palliative care and its development in both countries, the needs of patients, as well as treatment for symptoms. Also described is the essential part of communication, psychology and care of the deceased. The practical part is based on qualitative research from the semi-structured interview of an interviewee from Uganda and an interviewee from the Czech Republic. Both provide specialist palliative care in general nursing. The interview focuses on the testimony and facts in the provision of palliative care in the selected countries, which aimed to highlight the issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petra_Novakova_Institucionalizovana_paliativni_pece_BP_2016.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce502,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.