Název: Ošetřovatelská péče o pacienta s akutním selháním ledvin v intenzivní péči
Další názvy: Nursing care for patients with acute renal failure in intensive care
Autoři: Palivcová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Šafránková Zuzana, Mgr.
Oponent: Holoubková Jana, Mgr. DiS., MBA
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25072
Klíčová slova: akutní selhání ledvin;ošetřovatelská péče;intermitentní náhrada funkce ledvin;kontinuální náhrada funkce ledvin;intenzivní péče;kriticky nemocný;dialýza
Klíčová slova v dalším jazyce: acute renal failure;nursing care;intermittent renal replacement therapy;continuous renal replacement therapy;intensit care;critically ill;dialysis
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o pacienta s akutním selháním ledvin léčeného hemodialýzou, hospitalizovaném na oddělení intenzivní péče. Práce obsahuje část teoretickou, kde se popisuje anatomie a fyziologie ledvin, akutní selhání ledvin a eliminační techniky, kde je samostatná kapitola věnována kontinuálním technikám. Další kapitola je věnována ošetřovatelské péči a potřebám pacienta na oddělení intenzivní péče. Praktická část je věnována ošetřovatelské péči o pacienta s hemodialýzou na jednotce intenzivní péče dle modelu Marjory Gordonové. Pozornost je zaměřena na kazuistiku a ošetřovatelský proces. Součástí je stanovení ošetřovatelských diagnóz a vytvoření edukačního plánu.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor's Thesis focuses on nursing care for patients with acute kidney injury on hemodialysis hospitalized in an intensive care unit. This Thesis has a theoretical part with a description of kidney anatomy and physiology, acute kidney injury and elimination techniques, with a separate chapter on continuous techniques. It is followed by a chapter on nursing care for patients on hemodialysis in an intensive care unit based on Marjory Gordon's model. A special emphasis is placed on case studies and the nursing process. Establishing nursing diagnosis and education planning are included.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce7,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palivcova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palivcova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palivcova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce511,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25072

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.