Title: Ošetřovatelská péče o nemocného s implantabilním kardioverterem defibrilátorem
Other Titles: Nursing care for patient with implantable cardioverter - defibrilator
Authors: Šefflová, Jana
Advisor: Mokrejšová Pavlína, Mgr.
Referee: Škorpil Jiří, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25074
Keywords: arytmie;implantace;kardioverter defibrilátor;ošetřovatelská péče;pacient
Keywords in different language: arrhytmia;implantation;cardioverter defibrillator;nursing care;patient
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku poskytování ošetřovatelské péče u pacienta s implantabilním kardioverterem defibrilátorem. Cílem práce je představit z pohledu nelékařského zdravotnického pracovníka specializovanou péči o pacienta před, během a po implantaci kardioverteru defibrilátoru. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teorecká část práce popisuje postupně anatomii a fyziologii srdce, poruchy srdečního rytmu a jejich léčebné postupy. Nejvíce pozornosti je v teoretické části věnována popisu kardioverteru defibrilátoru, diagnostice a indikacím k implantaci přístroje, průběhu implantace a komplexní péči o pacienta před, během a po implantaci. Praktická část se zabývá plánováním, tvorbou a realizací ošetřovatelské péče o pacienta s implantabilním kardioverterem defibrilátorem a to včetně vypracování edukačního plánu.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the problems of providing of nursing care for patients with implantable cardioverter defibrillator. The main goal of the thesis is introduction of specialized nursing care for patients before,during and after implantation of cardioverter defibrillator from the viewpoint of paramedical staff. The thesis is divided into two parts, theoretical part and a practical part. The theoretical part describes anatomy and physiology of the heart, heart rhythm disorders and their medical procedures. The most attention in theoretical part is focused on description of cardioverter defibrillator, diagnostics and indication for implantation of apparatus, process of implantation and nursing care for patients before, during and after implantation. The practical part is focused on planning, creation and realization of nursing care for patient with implantable cardioverter defibrillator,included nursing plan of care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - ICD.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Sefflova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Sefflova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Sefflova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce498,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25074

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.