Title: Komplikace osteoporózy a riziko další imobilizace.
Other Titles: Complications of osteoporosis and risks of subsequent immobilization.
Authors: Maksová, Kamila
Advisor: Stašková Šárka, Mgr.
Referee: Pitr Karel, MUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25095
Keywords: bolest;hluboký stabilizační systém;komplikace;osteoporóza;rizika
Keywords in different language: pain;deep stabilization system;complications;osteoporosis;risks
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou osteoporózy, jejími komplikacemi a rizikem imobilizace. Je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou shrnuty informace o podstatě nemoci, její prevenci a komplikacích. Obsahuje i stručný přehled diagnostiky a léčby. Praktická část je zaměřena na vliv pravidelného cvičení na toto onemocnění. Zahrnuje porovnání vstupních a výstupních vyšetření dvou osob s prokázáním pozitivního vlivu pohybové aktivity na komplikace spojené s osteoporózou. V závěrečné diskuzi jsou rozebrány jednotlivé hypotézy a porovnána praxe s teorií.
Abstract in different language: This thesis deals with the problematics of osteoporosis and its complications and the risk of imobilization. It is divided into two parts the theoretical and the practical. In the theoretical part there is a summary about the essence of the disease, its prevention and the complications. It also includes a brief overview of the diagnosis and the treatment. The practical part focuses on the influence of the regular exercising on this disease. It includes a comparision of the initial and discharge examination of two two persons with the demonstration of the positive impact of the motion activity on the complications associated with osteoporosis. The particular hypothesis are demonstrated in the final discussion and the praxis is compared with theory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP OP.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Maksova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce126,35 kBAdobe PDFView/Open
Maksova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce158,66 kBAdobe PDFView/Open
Maksova.pdfPrůběh obhajoby práce67,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.