Title: Využití bazální stimulace z pohledu ergoterapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou.
Other Titles: Use of basal stimulation from the perspective of occupational therapy for children with cerebral palsy.
Authors: Jandová, Ilona
Advisor: Šrytrová Michaela, PhDr.
Referee: Zahradnická Ilona, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25100
Keywords: dětská mozková obrna;bazální stimulace;soběstačnost
Keywords in different language: cerebral palsy;basal stimulation;self-sufficiency
Abstract: Bakalářská práce je zaměřená na využití bazální stimulace z pohledu ergoterapie a její vliv na soběstačnost u dětí s dětskou mozkovou obrnou. Teoretická část je věnována problematice dětské mozkové obrny. Je zde uvedena definice dětské mozkové obrny, její charakteristika a formy. Dále se věnuje konceptu bazální stimulace a jeho prvkům. V praktické části je zahrnuto kazuistické a dotazníkové šetřením. Kazuistické šetření je orientováno na sledování vlivu bazální stimulace v oblasti soběstačnosti. Dotazníkové šetření doplňuje celkový obraz vlivu na využití bazální stimulace u klientů s DMO. Výsledek kazuistického šetření vyšel pozitivní. Somatickou stimulací došlo ke zlepšení v oblasti příjmu potravy. Z dotazníkového šetření se dvě ze tří hypotéz potvrdily.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the use of basal stimulation in terms of occupation therapy and its effect on self-sufficiency of children with infantil cerebral palsy. The theoretical part describes problems with infantil cerebral palsy. There is the definition of infantil cerebral palsy thein characteristics and forms. Thesis is focused with the concept of basal stimulation and its elements. The practical part includes case reports and a questionnaire surfy. The case investigation is focused on monitoring the impact of basal stimulation in self-sufficiency. The questionnaire survey completes the overall picture of the impact on the use of basal stimulation for clients with infantil cerebral palsy. Result of the case reports came out positive. Somatic stimulation improved in food intake. Of the questionnaire surfy two of the three hypotheses have been confirmed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ilona Jandova.pdfPlný text práce763,62 kBAdobe PDFView/Open
Jandova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce145,19 kBAdobe PDFView/Open
Jandova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce174,69 kBAdobe PDFView/Open
Jandova.pdfPrůběh obhajoby práce544,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.