Title: Kognitivní poruchy u schizofrenie a jejich terapeutické ovlivnění
Other Titles: Cognitive schizophrenia disorders and their possible therapeutic influencing
Authors: Pejšová, Markéta
Advisor: Šrytrová Michaela, PhDr.
Referee: Fluxová Lucie, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25104
Keywords: schizofrenie;kognitivní poruchy;kognitivní rehabilitace
Keywords in different language: schizophrenia;cognitive disorders;cognitive rehabilitation
Abstract: Bakalářská práce je zaměřená na kognitivní poruchy u schizofrenie a jejich terapeutické ovlivnění zejména z pohledu ergoterapeuta. Teoretická část uvádí popis schizofrenie její dělení, formy, průběh a příznaky. Dále uvádí možnosti léčby a popis jednotlivých kognitivních deficitů. V poslední řadě je zde popsána kognitivní rehabilitace jako celek a také její zaměření na jednotlivé kognitivní poruchy. Praktická část byla prováděna pomocí kazuistického šetření. Během šetření byli sledováni tři klienti s diagnózou paranoidní schizofrenie, po dobu tří měsíců. Po celou dobu byla prováděna intenzivní kognitivní rehabilitace. Výsledky všech klientů byly průběžně zaznamenávány a vyhodnoceny během výstupního hodnocení a potvrdily tak dané hypotézy.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on cognitive disorders within schizophrenia and their therapeutic influence from the ergotherapist´s point of view. The theoretical part describes schizophrenia, its classification, form, progress and its symptoms. It also includes options of the medical treatment and descriptions particular cognitive lacks. Besides other things, it describes cognitive rehabilitation as a whole and its focus on particular cognitive disorders. The practical part is based on the casuistic survey. The three inmates, who were diagnosed with paranoid schizophrenia, were observed in three-month period of time. While observation an intensive cognitive rehabilitation was applied on all of them. All inmates´ results were continuously recorded and evaluated in output evaluation and confirms so the hypotheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Marketa Pejsova.pdfPlný text práce4,51 MBAdobe PDFView/Open
Pejsova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce178,75 kBAdobe PDFView/Open
Pejsova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce245,56 kBAdobe PDFView/Open
Pejsova.pdfPrůběh obhajoby práce559,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.